29 grote verbetering het moest gebeuren voorbeeld-functie niet verwaarlozen een nieuw tijdvak allen hebben meegewerkt wij mogen ons verheugen met andere ogen succesvolle aanloop instemming belangstelling en was ik overtuigd van de belangrijkheid daarvan voor boer en tuinder. Dit is zeker mede het geval, doordat mijn vader z.g. destijds vanwege zijn relatie met het zuiden des lands, hier in Friesland de eerste boerenleenbank mee heeft helpen oprichten. Mijn hartelijke gelukwensen met de samenvoeging van de centrales, moge hij tot heil zijn voor land- en tuinbouw. H. T. Hettinga voormalig lid van de Raad van Toezicht van de C.C.B. Nauw samengaan van de beide Centrale Banken (Utrecht en Eindhoven); een gebeurtenis, welke zeker een gelukwens waard is. Het betekent het scheppen van een situatie, waarvan een oudere generatie misschien wel eens heeft gedroomd, doch welke door verschillende omstandigheden toentertijd niet realiseerbaar was. Bestuur en overige organen van de Centrale Banken wil ik gaarne met deze gebeurtenis feliciteren. Zeker lijkt het mij, dat de nieuwe aanpak veel tact zal vereisen en toch wel veel veranderingen zal brengen. Nu zijn alle veranderingen geen verbeteringen, maar ik geloof, dat de tot heden genomen besluiten een grote verbetering teweeg zullen brengen. Moge dit in de praktijk in de toekomst ook blijken. Alle betrokkenen van harte succes toegewenst. Jhr. mr. W. C. Hooft Graafland voormalig directeur van de C.C.R.B. „Passage du Rhin", het m o e s t gebeuren. Ook mentale aanpas vice versa toegewenst. dr. mr. L. van Hussen voormalig directeur C.C.B. Ik ben vooral blij met de voorbeeld-functie van de fusie. Wel ben ik bang, dat het hierdoor nog moeilijker zal worden in het beleid gestalte te geven aan het „Raiffeisen-idee". Toch noodzaken èn de grootheid van de nieuwe organisatie èn de mobiliteit van onze tijd hieraan prioriteit te verlenen. ir. J. K. Hylkema Besluit juist; aanpassing aan de basis betrekkelijk lange looptijd. Gevaar voor bureaucratie, oppassen dat top en basis niet van elkaar verwijderen. Naast de materiële belangen vooral de geestelijke, idealistische motieven niet verwaarlozen. H. te Kolsté voormalig onderdirecteur C.C.R.B. Het einde is in zicht van twee afzonderlijke landbouwkredietorganisaties en daarmee een periode van bijna driekwart eeuw. Een nieuw tijdvak vangt aan, waarin de nieuwe gezamenlijke organisatie haar functie zal moeten waarmaken, niet het minst in het belang van land- en tuinbouw. prof. dr. F. W. J. Kriellaars Als dit gebeuren historie maakt, zal dat zijn, omdat wij allen hebben meegewerkt om vanuit dit samengaan een organische eenheid te realiseren; zo niet, dan vindt slechts de zoveelste fusie plaats. mej. M. C. Krook directeur Coöp. Boerenleenbank „Naaldwijk" Jaren terug werd op algemene vergaderingen van de Raiffeisen-organisatie gepleit voor nauwere samenwerking met de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Het leek niet uitvoerbaar; maar thans is na ernstig overleg en rijp beraad, langs reglementaire weg de fusie tussen beide centrales tot stand gekomen. Wij mogen ons daarover verheugen en hopen, dat de verwachte resultaten van dit samengaan werkelijkheid worden. D. W. Lindenbergh voormalig lid van de Raad van Toezicht van de C.C.R.B. In de periode, dat ik in de Raiffeisen-organisatie een funktie vervulde, was ik weliswaar een warm voorstander van nauwe en hartelijke samenwerking met „Eindhoven", maar niet van een volledig samengaan. Enige onderlinge concurrentie, die wederzijds de aktiviteit prikkelt, achtte ik verkieslijker. Bovendien hechtte ik aan tradities. In de laatste 10 jaar is er echter veel veranderd en zijn er vooral op lokaal niveau hoe langer hoe meer toestanden ontstaan, die spotten met ieder begrip van gezond verstand en rationele bedrijfsvoering. Daarom bekijk ik thans de fusie met andere ogen en bewonder ik de moed, het zelfvertrouwen, de werkkracht en het doorzettingsvermogen van allen, die zich voor het slagen van de fusie hebben ingezet. Ik hoop van harte, dat het resultaat aan hun verwachtingen zal beantwoorden. prof. dr. ir. G. Minderhoud voormalig bestuurslid van de C.C.R.B. Samengaan - samensmelten lag in het wezen van beide banken. De tijd is er nu rijp voor. Grote erkentelijkheid voor de beide toppen die dit met voortvarendheid en succes hebben voorbereid. Moge de succesvolle aanloopperiode een voorteken zijn voor een nieuwe bloei ten dienste van alle betrokkenen en in dienst van onze gemeenschap. ir. J. B. C. M. Ridder de van der Schueren voormalig lid van het bestuur van de C.C.B. Gaarne stem ik in met het samengaan van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank met de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank. Jhr. mr. J. Smits van Oyen voormalig voorzitter van het bestuur van de C.C.B.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 31