informatieve lunchpauze wijziging van de statuten, verband hou dende met de aanstaande fusie met de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en met de balans per 31 december 1971 en de resultatenrekening over het boekjaar 1971. Op deze laatste bescheiden gaf de heer Van Lijnden van Sandenburg een toelich ting. Hij deelde mee, dat het beroep dat in het verslagjaar op de Raiffeisenhypo- theekbank werd gedaan resulteerde in een toeneming van het bedrag aan hypo thecaire leningen met rond 25 miljoen, waardoor het totale uitstaande bedrag aan leningen aan het einde van het jaar op ruim 50 miljoen kwam. Ter consoli datie van de financieringsverplichtingen werd in maart 1971 overgegaan tot een emissie van pandbrieven in de orde van grootte van 25 miljoen. Er wordt over wogen in de loop van dit jaar tot verdere consolidatie over te gaan. Op de uitstaande hypothecaire leningen is in 1971 een gemiddelde rente ontvan gen van 8,4% tegen 7,9 in 1970. De gemiddeld vergoede rente over de finan cieringsmiddelen bedroeg 7,68% tegen 6,78 in het jaar daarvoor. Hieruit re sulteerde een verlaging van de rentemar ge met bijna 0,4 tot 0,739% in 1971. Mede door de stijging van de provisieba ten kon echter een redelijk bedrijfsresul taat worden behaald, namelijk 329.790 tegen 232.041 in 1970. Aangezien dit jonge bedrijf nog in zijn eerste ontwikkelingsfase verkeert, stelde het bestuur voor dit bedrag opnieuw aan te wenden voor versterking van de eigen vermogenspositie van de Hypotheekbank. Verder stelde het voor een bedrag van 32.979 toe te voegen aan de algemene reserve; ƒ250.000 toe te voegen aan de reserve consolidatiekosten en het reste rende winstsaldo van ƒ46.811 eveneens toe te voegen aan de algemene reserve. De vergadering ging hiermee akkoord. O De enkele duizenden afgevaardigden van de Utrechtse algemene vergadering hebben zich in de lunchpauze van de bijeenkomst geenszins verveeld. Dit blijkt niet alleen uit de gigantische hoeveelheid lunchpakketten en het onvoorstelbare aantal liters koffie dat soldaat werd ge maakt, maar ook uit de overweldigende belangstelling waarin de expositie- en voorlichtingsstands in het benedengedeel te van de Julianahal zich mochten verheu gen. De stands werden ook dit jaar ingericht door de diverse afdelingen van de cen trale bank. Zij gaven een beeld van de activiteiten die de centrale bank ten be hoeve van de plaatselijke banken verricht. De afdeling Reizen had bij de opbouw van haar stand zes heuse vliegtuigstoe- len laten aanrukken, van waaruit men - lui achterover leunend - kon genieten van lichtbeelden over het zonnige zuiden. Van de jumbojet waarin de reis naar de vakantiebestemmingen kon worden ge maakt, was een model te bezichtigen. Men vergat erdoor dat het buiten regen de. Onder het motto: „Wees wijs, studeer nu" had Opleidingen een echt gazon aan laten leggen, compleet met decoratieve plavuizen. Onder de kop: „Cursussen voor de toekomst" lazen we op een wandbord dat binnenkort wordt gestart met een cursus voor bijkantoorhouders en een over effecten. Bij Spaarvormen en betalingsregelingen was een model van de nieuwe betaalche que te zien en kon men genieten van „Wilde haren"; een rolprent die op ver- volgscholen wordt vertoond en die han delt over het Zilvervlootspaarplan. Zij die nog niet bekend waren met het bestaan en de werking van een zogenaamde spaarzegelautomaat, konden er in deze stand alles over te weten komen. De afdeling Centrale publiciteit stelde een exemplaar ten toon van de nieuwe Raiffeisen-Boerenleenbank-kalender 1973, die dit keer dieren als onderwerp heeft. Publiciteit aangesloten banken introdu ceerde een volledig nieuw etalage- systeem. Het bestond uit kleurige, met stof beklede schijven, waarop met een kleefstripje elk gewenst materiaal beves tigd kon worden. De smaakvol ingerichte stand van Public- relations-aangesloten banken stond in het teken van de adviserende taak die deze afdeling heeft ten opzichte van de plaat selijke banken. Bij de afdeling Centrale inkoop toonde men een papier- en documentenvernieti ger en een enveloppenvulvouw- en sluit- machine. Heuse goudstaven waren er te zien op Reisdeviezen en een (gelukkig niet echte) zwaar gespalkte en in het gips zittende man op de stand van de afdeling Assu rantiën. Dit laatste ter illustratie van de risico's waartegen men zich kon verzeke ren door het sluiten van een bepaalde medische verzekering. Kredietverlening verstrekte informatie over passende financieringen voor het agrarische midden- en kleinbedrijf en voor particulieren. Effecten vertelde en toonde alles over effecten en in de stand Bestuurderscon ferenties kreeg men een idee van wat een conferentiedag voor bestuurders in houdt. Op een wandbord lazen we: „Lei dinggeven is: een aktie in gang zetten en op het doel gericht houden". •"Ti

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 29