stoelendans in utrecht 24 sluiting algemene vergadering bestuur en in de komende structuurcom missie. Als men dan wil voor stemmen, dan wilde hij nu reeds een beroep doen op deze twee colleges een werkwijze te kiezen, die een maximum aan democratie waarborgt. We moeten een organisatie krijgen, waarin we verantwoordelijk zullen zijn voor ons werk en waarin we ons thuis voelen. De plaatselijke banken moet vol doende ruimte gelaten worden voor zelf standigheid en eigen verantwoordelijk heid. De heer Vondeling wenste de leden en de leiding veel wijsheid toe in de komende tijd. De heer L. Th. Zwart van de bank Leeuwarden speet het, dat hij het als Fries, evenals de heer Vondeling, niet met hem eens kon zijn. We hebben twee jaar over deze zaak gesproken, zo voerde hij aan. De heer Vondeling heeft zoveel be stuurskwaliteiten, dat hij goed moet we ten, dat de leden het bestuur vertrouwen dienen te schenken. Dat geldt niet alleen Met alle gemoedelijkheid die hem ei gen is maakte de voorzitter van de op 9 mei jl. gehouden algemene ver gadering te Utrecht, mr. R. J. van Beekhoff, de talrijke aanwezigen dui delijk, dat in het algemeen en zeker ook in de grote Raiffeisenorganisatie, ieder zijn plaats dient te kennen. Ten einde de stemming te vergemak kelijken en de controle daarop moge lijk te maken hadden de stemgerech tigde afgevaardigden in de giganti sche Julianahal een plaats toegewezen gekregen in een geel omrand midden vak van de zaal. Bij de aanvang van de vergadering verzocht mr. Van Beek hoff allen, die niet in het middenvak thuis behoorden, daarbuiten een zit- de fusievoorstellen, maar ook de statu ten. Zij vormen een onverbrekelijk ge heel. Het speet de heer Zwart dat er onvoldoende vertrouwen bestaat in de mensen die men zelf heeft gekozen. Hij hoopte op aanneming van de fusievoor stellen met algemene stemmen. De heer Van Lijnden van Sandenburg betreurde de verklaring van de bank Abcoude, in zoverre dat de Raad van Toezicht, de Centrale Ring en het Be stuur lang aan de voorbereiding van de fusie hebben gewerkt. Wel zijn er wel licht fouten gemaakt, maar toch niet in de mate, dacht hij, dat de opmerkingen van Abcoude gerechtvaardigd zouden zijn. Hij zei met plezier geluisterd te hebben naar de heer Vondeling, die moeite met de voorstellen heeft. Hij is vóór fusie; min der gemakkelijk heeft hij het met de statuten. De heer Van Lijnden van San denburg was er zeker van dat de komen de structuurcommissie op het punt van de statuten tot aller tevredenheid zal werken. Voorzitter mr. Van Beekhoff deelde de vergadering mee, dat als minstens twintig stemgerechtigden dit wensten, hoofdelijk over het fusievoorstel gestemd zal wor den. Bij een peiling kwam vast te staan, dat tweeëntwintig afgevaardigden hoofde lijke stemming verlangden. Bij de daar op volgende mondelinge stemming werd al spoedig duidelijk, dat de fusie met grote meerderheid zou worden aanvaard. De uitslag was dat in totaal werden uitgebracht 588 stemmen, waarvan 536 vóór het voorstel en 52 tegen, zodat het voorstel met grote meerderheid was aangenomen. In een korte nabeschouwing over deze fusiebeslissing liet de heer Van Beekhoff zijn gedachten teruggaan naar 1970, toen dr. Verhage hem meedeelde, dat hij en de heer Mertens van de Eindhovense bank bezig waren de mogelijkheid van een fusie te overwegen. Na die tijd is er veel plaats op te zoeken en de afgevaar digden die elders waren neergestre ken en stemgerechtigd waren in het middenvak plaats te nemen. Er ontstond een kleine verhuizing, die minutenlang duurde Geamuseerd keken de velen, die direct hun goede plaats gevonden hadden, toe hoe de ,,clandestienen" in het middenvak hun zetels wisselden met de „rechtheb benden" in een ingewikkelde stoelen dans. Inderdaad verliep de stemming, met name over de fusievoorstellen, door 's heren Van Beekhoffs prompt opge volgde terechtwijzing soepeler en sneller! gebeurd. Aan deze beide mannen, die de zaak metterdaad hebben aangepakt zijn we veel dank verschuldigd, aldus de heer Van Beekhoff, die deze constatering met een applaus van de zaal onder streept zag. Zij zijn krachtig bijgestaan door de Eind hovense en de Utrechtse directies, door de Commissie van Achttien, door de kring- en ringvergaderingen, door juris ten en door de medewerkers, zo vervolg de hij. „Ik ben verheugd, tevreden en voldaan over het besluit. Maar ik denk aan nog iets anders. Ik besef heel goed dat hier en daar èn bij de centrale banken èn bij de plaatselijke banken persoonlijk leed zal worden ervaren: niet ieder zal op de plaats terecht kunnen komen, die hij gedacht had. Welke oplos sing zal bij voorbeeld gevonden moeten worden in een plaats met twee banken met energieke directeuren? Ik denk ook aan de bestuursleden op plaatselijk ni veau. Met overleg kan echter veel wor den opgelost, als men uitgaat van de goede bedoelingen van de ander, zolang het tegendeel niet is gebleken. Laat ieder bezield zijn van de goede gedachte, dat men op democratische wij ze achter de genomen beslissing dient te staan. Men late zich niet frusteren". Hij vertelde, dat hijzelf op 62-jarige leeftijd had bedankt als burgemeester van een Betuwse gemeente. Hij had zichzelf over wonnen dank zij de medewerking van anderen. Van een hooggeplaatste per soonlijkheid ontving hij een briefje, waar in deze er de aandacht op vestigde, dat de eerste helft van het leven voorbij gesneld was en hem de bemoedigende ge dachte voorhield dat de tweede helft misschien nog wel de beste is. Men zou een parallel kunnen trekken, aldus de heer Van Beekhoff. De eerste vijfenzeventig jaar van de organisatie zijn goed geweest. De volgende jaren wor den misschien de beste. Een gedicht zegt: Vertrouw op God, zie je eigen kleine leven in het heel grote verband en weest niet bevreesd. Dat is ook van toepassing op deze fusie. In 1972 zullen we een heel grote centrale bank worden. Als ook de Eindhovense bank deelneemt, zal ruim 43 procent van het Nederlandse spaargeld aan ons zijn toevertrouwd. Noblesse oblige. We zullen ernaar streven een heel grote bank te zijn, maar ook de meest dienstvaardige! Met een luid applaus stemde de vergade ring met deze woorden in. Na een onderbreking van de algemene vergadering, waarin de vergaderingen van het Onderling Raiffeisengarantie- fonds en van de Raiffeisenhypotheekbank werden gehouden, was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aangezien niemand daarvan gebruik maakte kon voorzitter mr. Van Beekhoff de algemene vergadering sluiten. Hij deed dit met een opwekking aan allen om zich positief tegenover de komende fusie op te stellen en met dank aan de voorbereiders van de grote samenkomst. Er is heel veel werk verzet, verzekerde hij. Er moest dit keer met allerlei mogelijkheden reke ning worden gehouden. Als een wijze, bezorgde en bedachtzame vader vermaande hij de aanwezigen: „Er zouden onder de voorstanders van de fusie mensen kunnen zijn, die zó ver heugd zijn, dat zij zich op weg naar huis onvoorzichtig zouden kunnen gedragen. Weest voorzichtig!"

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 26