punt 7 van de agenda: fusiebesluit 22 toelichting algemene vergadering door applaus met deze korte huldiging in. Na een korte toelichting door mr. C. Th. E. Graaf van Lijnden van Sandenburg hechtte de vergadering zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming haar fiat aan een wijziging van de dispensatiere geling. De wijziging betreft de minimale aflos sing voor leningen aan privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen en houdt in, dat de minimale aflossing, die was vastgesteld op 4% per jaar wordt teruggebracht tot 3'/3°/o per jaar. De maximale looptijd der leningen wordt daardoor gebracht op dertig jaar. O De behandeling op de algemene verga dering van het voorstel tot fusie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank met de Coöperatieve Centrale Boeren leenbank te Eindhoven, had dank zij de discipline, die de afgevaardigden zich vrij willig hadden opgelegd een kort en een waardig verloop. De spanning in de zaal was voelbaar. Het was duidelijk dat de stemgerechtigde leden voor een uiterst gewichtige beslis sing stonden. In de afgelopen tijd was gebleken dat zeer velen zich vóór de fusie zouden verklaren. Het voorstel moest echter met een gekwalificeerde meerderheid aan vaard worden. Die meerderheid móest bereikt worden, wilde de fusie een feit worden, aangenomen uiteraard, dat ook de algemene vergadering van de Coöpe ratieve Centrale Boerenleenbank in Eind hoven zich ermee akkoord verklaren zou. Voorzitter van Beekhoff vestigde nadruk kelijk de aandacht op de noodzaak van de gekwalificeerde meerderheid. Het voorstel zou alleen aangenomen verklaard kunnen worden, als tweederde deel van het aantal leden aanwezig of verte genwoordigd was en van de aanwezigen minstens drievierde deel zich vóór de fusie uitsprak. Op het ogenblik, waarop mr. Van Beekhoff dit mededeelde, was de presentatielijst door 575 van de 638 banken getekend. Hij kon derhalve con stateren, dat het quorum aanwezig was. Mr. C. Th. E. Graaf van Lijnden van Sandenburg, het voorstel toelichtend, vond dat hij weinig nieuws meer kon vertellen, leder had volop de gelegenheid gehad de schriftelijke stukken, die over de fusie verschenen zijn, uitvoerig te bestuderen. In het jaar 1970 is op de in mei gehouden algemene vergadering voor het eerst over fusie gesproken. Uit die besprekingen resulteerde het „groene boekje". In 1971 volgde de oprichting van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank. De heer Van Lijnden herinnerde aan de unanieme aanvaarding op de vergadering in 1971 van de motie-Vondeling en aan de aanwijzing van negen mensen van de Utrechtse organisatie en negen van de Eindhovense, die tot taak kregen de fusie voor te bereiden in de Commissie van 18. Er was wél voldoende vertrouwen in de leiding van beide Centrale Banken, maar men achtte de zaak zó belangrijk en men wist alle aangesloten banken zó nauw bij de fusie betrokken, dat deze Commissie van Achttien, benoemd in juli 1971, nuttig en noodzakelijk geoordeeld werd. Zij heeft zes keer vergaderd, waarna een discussienota samengesteld kon worden, die ter bespreking aan de Centrale Ring- vergadering werd aangeboden en die vervolgens naar de Ringvergaderingen ging. In december 1971 volgde weer een Centrale Ringvergadering, die de opmer kingen van de achtendertig Ringen be sprak. Deze opmerkingen speelden een rol in de concept-statuten en reglementen, die op hun beurt aan de Commissie van Achttien werden voorgelegd. Deze Com missie vergaderde weer vijfmaal en stelde de definitieve concepten vast. Op 3 maart 1972 zijn ze aan alle aangesloten banken toegestuurd en in april werden zij in de Ringvergaderingen besproken. Men kon zich er wel mee verenigen, maar verlangde toch een wat duidelijker toelichting. Men heeft een goede vorm voor deze toelich ting kunnen vinden en die, vergezeld van enkele redactionele wijzigingen, aan de Ringen toegestuurd. Eenzelfde intensieve behandeling ervan vond plaats in de Eindhovense organisatie. Nadrukkelijk wees de heer Van Lijnden van Sandenburg erop, dat het spel zo open mogelijk is gespeeld, leder kon inspraak hebben. De voor de Raiffeisen- organisatie uiterst gewichtige zaken zijn zeker niet geregeld in kleine kring. Hij verzekerde, dat het bestuur terdege reke-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 24