V 7 >-r cy v De heer Vondeling, indiener van de motie op de vorige Algemene Vergadering, was de volgende spreker. Onder grote aandacht hield hij zijn toespraak. Hij bespeurt een onbehagen tegenover de concept-statuten, die naar zijn mening de mogelijkheid tot bevoogding bieden. Velen zou den naar zijn gevoel tegen de statuten stemmen, mits de fusie daardoor niet in gevaar zou komen. De uitslag van de stemming zal, zo vreest hij, een vertekend beeld geven van wat er in de organisatie leeft. Want, aldus de heer Vondeling, 90 zal voorstemmen, maar daarvan koestert een deel bezwaren. Voor het geval de vergadering tot fusie besluit, doet de heer Vondeling een beroep op de leiding van de nieuwe organisatie: laat ruimte voor democratische door stroming naar boven. Tussen leiding en aangesloten ban ken moet een sfeer van vertrouwen bestaan, met een grote plaats voor eigen verantwoordelijkheid van de plaatselijke banken, hun bestuur en hun directeuren. Dit zal een nieuwe structuur ten goede komen. Hij wenst het bestuur en de leden van de organisatie ook na de fusiebeslissing van harte wijsheid toe. De heer Zwart van de Raiffeisenbank Leeuwarden ver schilt van mening met de heer Vondeling. Hij herinnert aan de twee jaar, waarin al deze zaken besproken zijn. Hij pleit ervoor het fusiebesluit met algemene stemmen aan te nemen. We moeten niet alleen vertrouwen eisen, maar we moeten ook vertrouwen schenken! Deze sprekers worden door de heer Van Lijnden van Sandenburg ieder afzonderlijk beantwoord. Speciaal het door de heer Vondeling gegeven advies voor de toekomst is door hem niet zonder instemming beluisterd. Hij kan diens vrees voor de statuten tot op zekere hoogte begrijpen. Na de fusie zullen de opmerkingen van de heer Vondeling zeker ook de aandacht krijgen van de structuurcommissie, die zich nader zal beraden over een aantal belangrijke kwesties, welke ook door de heer Vondeling zijn aange voerd. Na de stemming, waarvan het resultaat met een hartelijk applaus wordt ontvangen, spreekt de heer Van Beekhoff een persoonlijk woord, dat de vergadering in stille aan dacht aanhoort. Hij is voldaan over het besluit Als men huiverig tegenover dit besluit stond, laat men het dan toch loyaal uitvoeren, zonder zich vast te klampen aan eigen be zwaren, zonder zich gefrustreerd te voelen. Hij citeert een Engelse spreuk: „Vertrouw op God, zie alles onder ogen en wees niet bevreesd." Volgend jaar vormen we een hele grote Centrale Bank. Willen we ons daarbij op de borst kloppen, goed, maar vergeet niet: noblesse oblige. We mogen wellicht de groot ste zijn, maar laten we in elk geval onder de banken de meest dienstvaardige zijn! (hartelijk applaus).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 9