vanaf de tribune 41 WfiMa&ïBii. .-."v De plaats waar de lezers aan het woord kunnen komen. De redactie behoudt zich het recht voor een ingezonden stuk te bekorten. M t, BOOMGAARDEN IN SOORTEN. Met belangstelling lazen wij in het laatste nummer van uw blad (no. 3, 1972) op pagina 30 t/m 32 een artikel over de fruit teelt. Wij hebben dat artikel niet alleen met belangstelling, doch ook met instemming gelezen. Het lijkt ons een goed over zicht. Des te meer betreuren wij, dat u uitslui tend oude boomgaarden bij dit artikel hebt afgebeeld. De ene is een hoogstam- boomgaard, tussengeplant met struiken en al 20 jaar verouderd en de andere is een iets minder verouderd plantsysteem, maar wel te oud, dus verouderde bomen. Waarom hebt u niet ook een moderne fruitbeplanting afgebeeld, evenals u in uw artikel ook van verouderde en moderne telers spreekt? Deze illustratie zou op veel plaatsen de indruk kunnen wekken, dat het met de Nederlandse fruitteelt maar een verou derde en achterlijke zaak is, met hoog- stamboomgaarden en struiken op sterke onderstam. 22 maart 1972 Hoofdredaktie „De Fruitteelt" ir. Joh. Bos Naschrift Wij plaatsten bij het artikel twee foto's met de bedoeling een oude en een nieuwe boomgaard tegenover elkaar te zetten. Het spijt ons, dat ons nieuw toch niet helemaal nieuw blijkt te zijn, maar we zijn de heer Bos dankbaar, dat hij ons op deze fout heeft gewezen. Op deze pagina plaatsen we een foto van een echte nieuwe boomgaard, welke foto wij door be middeling van de heer Bos mochten ont vangen. ENKELE ZINSNEDEN In uw maartnummer komen enkele zin sneden voor welke mij bezighouden. Op bladzijde 2 is dat het slot van „Rente- zorgen". Moet het woord coöperatie in dat ver band niet vervangen worden door „kar telvorming"? Doel van een coöperatieve bank is toch het behartigen van de belangen van de leden? In het bankbe drijf betekent dit toch streven naar een zo gering mogelijke marge tussen de tarieven van toevertrouwde en uitgezette middelen en gunstige neven-voorwaarden? In het artikel „Kerkmeester/Van der Lin den" op bladz. 8 2e kolom boven zegt de heer Van der Linden, dat „de meest moderne bedrijfseconomische structuur bij ons reeds bestaat". Wie bedoelt hij met „ons"? Een aange sloten plaatselijke bank, die „vecht voor eigen zaak" of plaatselijke - en centrale bank(en) in hun totaliteit? Indien de zinsrede over het onbegrip van cliënten inzake verschillen van rente tarieven (op één na laatste alinea blz. 8) voor uniformiteit pleit, vraag ik mij af welke drijfveer er voor een plaatselijke bank over blijft naar een optimale be drijfseconomie te streven. Plaatsing in de rubriek „Vanaf de tribune" en beantwoording van het gestelde zie ik met belangstelling tegemoet. 20 maart 1972 H. Bruijne directeur Raiffeisenbank Tiel Naschrift Na herlezing van het artikel „Rentezor- gen" blijkt onmiddellijk, dat de inzender zijn eerste zinsnede uit het verband van het hele artikel haalt. Dat is verkeerd, ook hier. Want het artikel heeft alle aandacht voor het belang van de leden. De eerste alinea begint er mee, dit belang voorop te stellen! Maar juist daarom wordt over de noodzaak van reservevorming gesproken en wordt zelfs ernstig opgewekt aan het voortbe staan van het bedrijf te denken. Daar liggen nu de zorgen! De titel is niet toevallig. Zorgen, die regelrecht de be langen van de leden betreffen. Zorgen, die uit een heel andere mentaliteit voort spruiten dan die van „kartel-vorming". De rest van de brief brengen wij elders in dit blad in een „Zandloper-artikel" ter sprake.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 43