publieke werken public relations 37 wederzijds begrip tussen een organisatie en de samenle ving wat iets anders is dan het dingen naar de gunst. De toevoeging wederzijds is daarbij van wezenlijke beteke nis. Het duidt op de noodzaak van de dialoog en erkent de wisselwerking tussen de maatschappelijke instelling en de samenleving ten behoeve waarvan deze functio neert. (vgl. het cliënt-gericht denken in de marketing). Een ander essentiëel aspect van public relations is, dat public relations-activiteiten steeds gericht dienen te zijn op wat wel genoemd is de „optimale verwezenlijking van het beleid" van de instelling, waarvoor public relations wordt bedreven. Daaruit volgt, dat public relations geen doel in zichzelf is, maar dienstbaar is aan het bedrijfsbe leid: het doel dat wordt nagestreefd, de middelen die daarvoor worden aangewend en de principes, die daarbij worden gehuldigd. Hierin is tevens het criterium gelegen voor het beoordelen van de vraag of bepaalde public relations-activiteiten zinvol en verantwoord zijn. Zij dienen het doel dichter bij te brengen en kunnen waar dat niet aanwijsbaar is, beter achterwege gelaten wor den. Hoewel public relations toch nog niet zo'n eenvoudige opgave blijkt te zijn, bestaat er een groeiende belangstel ling voor. We kunnen geen krant opslaan of we komen ergens wel het woord public relations tegen. Public relations is „in". Dat kan een goede zaak zijn, maar is toch ook niet helemaal van gevaar ontbloot. Immers, iets dat „in" is, kan tegenwoordig ook weer gauw „out" raken. En daar zijn al symptomen van. Er zijn er al die zeggen: „public relations, nee dank u". Dat zijn de mensen die het allemaal eens kritisch hebben gadegeslagen en daaruit hun conclusies hebben getrokken: als public relations niet méér is dan dat, dan hoeft het niet. Hun kritiek geldt gevallen waarin public relations-activiteiten een eigen leven leiden, zonder een duidelijk aanwijsbare relatie met het doel van de onderneming en het beleid dat door de leiding wordt gevoerd. Gevallen waarin public relations gelijk staat met het afsteken van vuur werk en geschutter in de ruirrrte, dat geen doel heeft. Gevallen waarin het in de grond van de zaak dan toch alleen maar blijkt te gaan om publiciteit en bekendheid zonder meer, met als gevolg dat iedereen blijft denken dat het om een soort reclame gaat of om een bepaalde vorm van publiciteit. Het is duidelijk dat het hier kritiek betreft op public relations-uitingen, die onder de maat blijven, doordat zij in het horizontale vlak blijven steken en daardoor een dimensie, een zeer wezenlijke dimensie, missen. Public relations-activiteiten, die niet of nauwelijks uitstijgen boven het niveau van aan de weg timmeren, tam-tam maken en wiekgeklap om de aandacht te trekken; kortom gelijk te stellen zijn met publieke werken. Public relations of publieke werken? Het zal de lezer duidelijk zijn, dat wij ervan overtuigd zijn, dat voor al die openbare instellingen, die niet op zichzelf staan maar met een veelheid van draden met de samenleving zijn verbon den, public relations een nuttige taak kan en moet vervullen. Zeker in deze tijd. Public relations met als duidelijke taakstelling het bevor deren van wederzijds begrip. Een taak die nader aan te geven is als het verduidelijken van de maatschappelijke functie van de onderneming, het bedrijf, de instelling. Dat is de kern van de zaak en daar draait het om bij public relations. Het gaat om de zo volledig mogelijke integratie van de instelling waarvoor public relations wordt bedre ven in de samenleving, waarin deze een functie vervult en bijdraagt tot het algemeen belang. Daarvoor begrip te kweken, dat is de opgave.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 39