uitbreidingen prijsgevoeligheid van de horeca: toerisme nieuwe bedrijfsvormen 25 Ziekte en ouderdom alleen zouden geen reden hoeven te zijn voor een bedrijfsopheffing. Indien een goede rentabiliteit aanwezig zou zijn geweest, had zo'n zaak gemakkelijk verkocht of verhuurd kunnen worden. Kijken we nog even verder naar de cijfers, dan zien we over 1969 en 1970 een absolute afname in de volgende sectoren: hotel-café 80 bedrijven hotel-restaurant 17 bedrijven hotel-restaurant-café 150 bedrijven pension 419 bedrijven Tegenover sectoren met veel bedrijfssluitingen zijn er ook met veel nieuwe bedrijven. Zo is het aantal bars over de periode 1969 en 1970 toegenomen met bijna 100%. Ook het aantal restaurants gaf blijk van een opmerkelijke groei, namelijk met 36% over deze periode. Deze groei bij de restaurants moet voornamelijk op het conto van de Chinees-Indische restaurants worden ge schreven. In het hotel-logiesbedrijf nam het aantal bedden in de periode 1962-1969 met slechts 3 toe tot 108.292. Bezien we echter het aantal bedden per hotel, dan zien we een tendens tot schaalvergroting, namelijk van 21,4 tot 23,2 over genoemde periode. In 1956 had 61 van de hotels minder dan 8 bedden; in 1967 52V2% en in 1969 4972%. Slechts 2,3% (108) heeft meer dan 49 bedden. De prijselasticiteit in de horeca is afhankelijk van het soort consument. De horeca-consumenten zijn in drie groepen te verdelen: particulieren, dat wil zeggen, die Nederlanders die uit eigen beurs de horecabestedingen moeten betalen; de zakenlieden, dat wil zeggen, die Nederlanders die de kosten van hun bestedingen door hun werkgever laten betalen; buitenlanders, zowel particulieren als zakenlieden. De eerste groep is het meest prijsgevoelig en de laatste het minst. Het is dus zaak, dat de horeca-ondernemer nagaat, welk soort cliënten hij in zijn bedrijf krijgt, alvorens een eventuele prijsverhoging door te voeren. Gezien de verliesgevende situaties van de meeste keu kens in het horeca-bedrijf is zeker een vergrote omzet- snelheid nodig. Om de drempelvrees, die bij vele Neder landers nog bestaat, weg te nemen, kunnen een aantal praktische maatregelen van belang zijn: De restaurants zouden over moeten gaan tot het maken van niet te grote, duidelijke menukaarten (met een Nederlandse versie) en met een duidelijke prijsvariatie. Regelmatig een dagschotel presenteren werkt ook omzet- bevorderend. Een beperkte keuze bevordert de toegankelijkheid tot het bedrijf en daarmee de hoeveelheid gasten, en de omzet- snelheid en daarmee de hoeveelheid produktie, waardoor kan worden verkocht met een lagere kostprijs. Voor de algemeen economische situatie van ons land is het saldo van de reisverkeersbalans van belang. Voor de horeca is het verkeer naar ons land van belang, zeker voor die gebieden waar de binnenlandse vraag te wensen overlaat. In 1962 waren de inkomsten uit het reisverkeer 808 miljoen, in 1970 1.568 miljoen gulden en in 1971 tot en met september 1.443 miljoen gulden. Dit houdt een jaarlijkse stijging in van ongeveer 6%. Om dit inkomend reisverkeer te bevorderen, moet onder andere het hierna volgende gestimuleerd worden. Uitbreiding van de hotelcapaciteit, met name in Amster dam, mede door de snelle toeneming van het massaver- voer door de lucht. Verdere uitbreiding van het congrestoerisme en in het algemeen een intensievere bewerking van de toeristen- markt. Als een belangrijke stimulans voor het toerisme en daardoor voor de horeca wordt gezien het vestigen in Nederland van een aantal casino's. Dat hiervoor een markt is, blijkt uit verkregen cijfers van het aantal ingeschrevenen van de in België gevestigde casino's. Van de 100.000 ingeschreven leden zijn er 23.000 Nederlanders. De opbrengst verkregen uit de belasting op de kansspe len zou als alternatief kunnen gelden voor de door de horeca als ongewenst beschouwde toeristenbelasting. Enige nieuwe ontwikkelingen aan het horeca-front. De eerste RestOrest en MeeNeeM in ons land is eind vorig jaar van start gegaan. Een RestOrest is een mengvorm van cafetaria, luxe snackbar en restaurant; een bedrijf dat op een breed publiek is ingesteld. In het restaurant zijn drie vormen van bediening mogelijk: tafelbediening, counterservice en zelfbediening. De belangrijkste ontwikkeling is hier de meeneemafdeling. Zoals ook bij vele Chinees-Indische restaurants kan dit een belangrijke bron van inkomsten zijn. Als het experiment slaagt, en daar ziet het wel naar uit - de resultaten zijn tot nu toe boven het gebudgetteerde gebleven - zal dit soort restaurants door heel Neder land verschijnen. C.P.S. Inc., een Canadees bureau van verkoopadviseurs lanceerde een nieuw plan om de bezettingsgraad van hotels omhoog te schroeven. De basis voor dit idee is gelegd door een aantal Franse hoteliers, die onder de naam ,,Promogestion" hun minder rendabele periode indammen door een systeem, waarin de gasten bij hun hotelovernachtingen alleen maar drie maaltijden betalen of ze die gebruiken of niet. Het idee bleek aan te slaan en C.P.S. contracteerde in een snel tempo reeds meer dan 500 hotels voor ,,Stay Free Resort Travel Club", over de gehele wereld. Voor de hotels bestaat het plan alleen uit een simpele interne calculatie, namelijk: weegt het verlies van de winst op de kamers op tegen een vergrote omzet van keuken en bar. Het zoeken van nieuwe vormen, welke aansluiten bij het gewijzigde gedrags- en consumptiepatroon, zal, gezien de toenemende beweeglijkheid van de toeristen en de toene mende ruimte voor vrijetijdsbesteding met succes be kroond moeten worden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 27