g\ éx Y 23 ^Vestigingen Raiffeisenbank fZi Boerenleenbank Raiffeisenbank fZi Boerenleenbank OPBERGBANDEN VOOR DIT MAANDBLAD gebied van de flamingo's in Oost-Afrika. Hun aantal wordt er op anderhalf miljoen geschat. Om het Nakuru-meer en zijn rijke vogel stand te kunnen beschermen, zal men de beschikking moeten krijgen over de aan grenzende terreinen. Hiervoor komt nu de jeugd in de Westeuropese landen in actie. Er is half april een inzamelingsactie gehouden onder de scholieren en voorts zal in september het Wereld Natuur Fonds (Nederland) in het kader van zijn tienjarig bestaan een Europese jeugd- prijsvraag uitschrijven. Deze prijsvraag over natuur en natuurbehoud heeft als hoofdprijs een internationale jeugdsafari naar Afrika. Uit elk Europees land dat deelneemt, worden twee kinderen voor deze tocht in het begin van 1973 uitge nodigd. Het Wereld Natuur Fonds (Ne derland) krijgt bij de organisatie en de uit werking van deze prijsvraag steun van de Raiffeisen-Boerenleenbank. De Ftaiffeisenbank/ Boerenleenbank groeit snél-Zó snel, dat de groei al in één nummer van het NVV-blad Mer- curius (van 15 januari) te zien is. Op pagina 12 van dat nummer adverteren beide banken institutioneel met de ver melding: de bank voor iedereen 3000 vestigingen En op pagina 15 adverteren ze hun vakantiereizen met de uitsmijter: de bank voor iedereen 2900 vestigingen Er kan veel gebeuren tussen drie pagina's. Uit Ariadne Natuurschoon beschermd in de Kempen De Volkskrant: Het gemeentebestuur van de Brabantse gemeente Luyksgestel wil vijfduizend gul den storten in een fonds, waaruit pre mies betaald kunnen worden aan land bouwers die apart staande bomen, hout wallen en andere stukjes natuurschoon tussen hun akkers en weilanden sparen. De boeren krijgen een bedrag uitbetaald, als ze op erewoord beloven dat versprei de natuurschoon voorlopig de eerste tien jaar niet te verwijderen. Burgemeester mr. F. Houben van Luyks gestel wil de gelden voor dit „natuur- fonds" uit de opbrengst van de toeristen belasting putten. Het streekorgaan Kempenland heeft het afgelopen jaar al een inventarisatie gemaakt van alle apart staande bomen, boomgroepjes en hout wallen in het Kempische landschap, die voor deze anti-kappremie in aanmerking zouden kunnen komen. In de Kempen zijn enkele grote ruilverka velingen in uitvoering. De praktijk leert, dat veel boeren die kavels moeten ver wisselen, bomen op die grond gaan kappen, die anders in het bezit van nieuwe eigenaren komen. Zo verdwijnen vaak monumentale bomen of kleine hout wallen, die landschappelijk van enorme waarde zijn. Als de boeren hun belofte niet houden, is er juridisch geen enkel verhaal. Maar de algemene verwachting is, dat hierbij geen problemen zullen optreden. Burgemeester Houben heeft ook aan de mogelijkheid gedacht om toeristen en stedelingen die van de natuur in de Kempen komen genieten, een boom te laten adopteren. NIEUWBOUW TE ZEIST MAAKT VOORT GANG Voor de bouw van een computercentrum van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank werd vorig jaar een terrein van circa 10 hectare aangekocht, dat is ge legen in de bosrijke omgeving van het dorp Zeist onder de rook van Utrecht. Slechts een klein gedeelte, circa 15%, van het terrein zal worden bebouwd in laagbouw terwijl de rest is bestemd voor parkaanleg. Hierdoor blijft het karakter van de omgeving onaangetast. De hier boven afgedrukte foto heeft alweer aan actualiteit verloren, omdat er dagelijks ver anderingen optreden in het beeld. De beide verdiepingen van het torengebouw zijn bijna gereed en thans werkt men aan het afdekken van dat gedeelte, waarin straks de energievoorziening een plaats zal vin den. Als in de loop van 1973 in het nieuwe gebouw de computerapparatuur, die een veel grotere capaciteit heeft dan thans het geval is, in gebruik zal worden genomen, zal men in staat zijn om aan alle komende ontwikkelingen op het gebied van de automatisering het hoofd 1e bieden. Bij de verkoopafdelingen te Utrecht en te Eindhoven zijn thans verkrijgbaar de op- bergbanden voor de Raiffeisen Boeren leenbank. De stevige linnen banden hebben een systeem, waardoor het zelf inbinden van de jaargang zeer eenvoudig is en elk ver schenen nummer direct kan worden opge borgen. De prijs van deze banden is f 4,50, inclu sief BTW. Bij bestellingen s.v.p. het bestel nummer 41065 vermelden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 25