nieuws van her en der 22 Vier populieren Eindhovens Dagblad: We hebben in Nederland zo'n slordige 370.000 pijprokers. Vierentachtig procent van deze pijprokers steekt zijn pijp aan met lucifers. Volgens statistici rookt de pijproker gemiddeld drie pijpen per dag, terwijl hij elke pijp viermaal aansteekt. Op deze manier steken, deze aan het „houtje" gehechte rokers, 3.700.000 luci fers per dag aan; dat is vier procent van het totale Nederlandse lucifer-verbruik. Om die bijna vier miljoen lucifers te vervaardigen, moeten vier volwassen po pulieren verwerkt worden. Prijzen in IJsselmonde Op 11 februari jl. kwamen bij de boeren leenbank IJsselmonde drie prijswinnaars hun prijs in ontvangst nemen. Het waren Walter en Jeroen Vuurboom en Diana Lefennk; Walter ontving een fotocamera, de beide anderen een sportboek. De drie gelukkigen verdienden hun prijzen in het kader van de door de Raiffeisen-Boeren- leenbank georganiseerde wedstrijd, ge richt op de Olympische Spelen, waarover een tekening of een plakwerk moest worden gemaakt. 9 besle Nederlandse inzendingen dongen mee naar gouden medailles. Terwijl het Olympisch Wintersportgebeu- ren in Sapporo nog in volle gang was, boog een internationale jury zich in fe bruari te München over in totaal 56 artistieke sportuitbeeldingen uit zeven landen, die het de jury bepaald moeilijk maakten de beschikbare negen gouden plakken naar beste weten te verdelen over de diverse categorieën. De werk stukken van de eerste, tweede en derde prijswinnaars uit de drie leeftijdsgroepen hingen in München, fraai ingelijst op hun gouden kans te wachten. Ria Bremer had als vertegenwoordigster voor Nederland zitting in de internationa le jury, die verder onder meer werd gevormd door Willi Daume, voorzitter van het Westduitse Olympisch Comité, Anton Sailer van Haus der Kunst te München, Prof. Josef Demaegt, voorzitter van de Jeugdkunstateliers te Brussel en andere vertegenwoordigers uit de deel nemende landen. Thea Bootsma uit Emmeloord verdiende een gouden plak met haar werkstuk, dat de finish uitbeelde van een zwemwed strijd. Tereska Mientki uit Breda streek het goud op met haar artistieke uitbeel ding van een polsstokhoogspringer. Een waardige afsluiting van de 2e Internatio nale Jeugdprijsvraag, waaraan in Neder land 40.000 jongens en meisjes hebben deelgenomen. In totaal namen meer dan één miljoen kinderen uit Duitsland, Frank rijk, Nederland, België, Oostenrijk, Italië, Luxemburg en Zwitserland aan de prijs vraag deel. Raiffeisen-Boerenleenbank steunt safari prijsvraag Wereld Natuur Fonds De Nederlandse jeugd zal worden inge schakeld bij de inzameling van gelden ten behoeve van het behoud van het Nakuru-meer in Kenya, een urgentiepro- jekt van het Wereld Natuur Fonds. Het twaalf kilometer lange en zes kilometer brede meer is het voornaamste voedsel- Ria Bremer overlegt met een mede-jurylid JUGEND- WETTBE WERB TREFFPUNKT OLYMPIA '72 ALTERSKLASS 1 SIEGER

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 24