jaarverslagen 1971 20 dr. d. wind De tour de force is achter de rug. De jaarverslaggeving is een seizoenaffaire, die vele handen en hoofden bezighoudt en wel zo intensief, dat na afloop een zucht van verlichting opstijgt die de werksfeer merkbaar doet veranderen. Wel beschouwd zijn over 1971 weer ruim 1200 verschil lende jaarverslagen door de groep, die zich ,,de coöpera tief georganiseerde banken" mag noemen, uitgebracht. Een typisch staaltje van verscheidenheid in eenheid. Een aanwijzing ook, dat in de coöperatieve organisatie de plaatselijke Raiffeisenbank en Boerenleenbank meer zijn dan delen van een landelijk geheel. De eigen verslagge ving vertolkt de eigen verantwoordelijkheid binnen het territoir waarop de bank werkzaam is. Het is niet mogelijk in deze korte nabeschouwing in te gaan op de inhoud van de totaliteit van 1200 verslagen 1971. Wij willen ons beperken tot een aantal opmerkingen over de verslagen van de centrale instellingen. Ook daarbij past opnieuw een zelfbeperking, want de gang van zaken in onze organisaties is al eerder in het maandblad aan de orde gesteld (zie februarinummer). Rondom de gang van zaken is echter een achtergrondbe lichting gegeven in de vorm van algemene beschouwin gen over conjunctuur, marktontwikkeling, enz. Wij willen ons in het navolgende daarop concentreren. Eerst een opmerking van algemene aard. Met een beetje goede wil ontdekt men in de kleuruitvoering van de verslagen een zekere verwantschap met het opschietende en uitspruitende voorjaarsgroen. Een voorbode van de zomer. Op dit thema Variërend zouden wij de verwach ting willen uitspreken, dat ook organisatorisch gezien, de zomer zich aandient, waarin de bloeiwijze van de „twee en één" (twee centrales en het nog moeilijk definieerbare tijdelijke orgaan dat wel „Amstelveen" wordt genoemd) zal overgaan in „twee in één". Straks hopelijk geen drie verslagen meer, die te zamen de werkelijkheid van het centrale gedeelte van onze organisaties moeten aange ven, doch één algemeen verslag van de coöperatieve centrale bank. Wat het algemene tekstgedeelte van de verslagen betreft, mogen wij de aandacht vestigen op het volgende: 1. De fusievoorbereiding bevindt zich in een vergevor derd stadium. Dat staat te lezen in de „aanbiedingsbrief" aan de leden, waarmee de verslagen van de centrale banken openen. Het jaar 1972 kan het beslissende jaar worden, wanneer de aanstaande Algemene Vergaderingen akkoord gaan. 2. Economisch gezien liggen er moeilijke vraagstukken op een oplossing te wachten. Het internationale geldstel sel is zijn ruggegraat kwijtgeraakt. Bovendien is van economisch evenwicht in de zin van het bereiken van een toestand van volledige werkgelegenheid, stabiel prijsni veau en betalingsevenwicht al langere tijd geen sprake meer. Beide verschijnselen houden verband met elkaar. Om tot een oplossing te komen, zullen er zowel nationaal als internationaal vaste gedragslijnen moeten worden ontwikkeld. Anders gezegd: er is behoefte aan coöpera tief gericht denken en handelen. Doch de geest van samenwerking is niet een ieder aangeboren. We hopen er niettemin het beste van. 3. De E.E.G. staat voor een belangrijke nieuwe fase door toetreding van nieuwe landen en door het voornemen inhoud te geven aan een economische en monetaire unie. De gevolgen zijn nog nauwelijks te overzien, doch het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 22