19 De totale restantschuld direkt opeisen, zowel wat betreft de reeds verschenen als de nog niet verschenen termijnen, vermeerderd met de renten, boeten en kosten. Ontbinding vragen van huurkoopover eenkomst respectievelijk teruggave vor deren van de huurkoopzaak middels een daartoe bij de kantonrechter in te dienen request tot het verkrijgen van een rechter lijk bevel tot teruggave bij voorraad. Ad 1. Het zal duidelijk zijn dat indien niet meer voldaan kan worden aan de maan delijkse verplichtingen ook het voldoen aan de overige verplichtingen een on haalbare zaak zal zijn. Mogelijk blijft echter dat de cliënt door de dreiging met een gerechtelijke procedure, toch pro beert het benodigde geld te verwerven, bij voorbeeld door een nieuwe lening, hulp van familie etc. Wij eisen derhalve nakoming van de overeenkomst waarbij wij aan de huurko per overlaten of hij het door ons gefinan cierde object in overleg met „De Lage Landen" wenst te verkopen. Ad 2. Indien blijkt, dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing kunnen leiden, vaak ook gezien de mora liteit van de huurkoper, gaan wij direkt over tot een gerechtelijke procedure, waarbij in de eerste plaats voor ons van belang is te weten of het door ons gefinancierde object zich nog bevindt in handen van de huurkoper. Blijkt het object nog in zijn bezit te zijn - indien het een autofinanciering betreft, is con trole van de tenaamstelling mogelijk bij het Centraal Bureau Afgifte Kenteken bewijzen - dan dient hij eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Blijft de huurkoper desondanks nalatig in het vol doen aan zijn verplichtingen dan kan „De Lage Landen" via een gerechtsdeurwaar der aan de kantonrechter verzoeken, de overeenkomst te ontbinden respectieve lijk de overeenkomst te ontbinden en de teruggave van het in huurkoop overge dragen object te bevelen. Indien deze ons belang redelijk acht zal de kantonrechter een rechterlijk bevel tot teruggave verstrekken, aan de hand waarvan de deurwaarder het object kan terugeisen. Dit blijkt in de praktijk vaak moeilijk uitvoerbaar te zijn, indien de huurkoper zonder nader adres is ver trokken of niet wenst mede te werken. Ook kan het object inmiddels onverkoop baar blijken te zijn. Veelal wordt daarom tegenwoordig direkt overgegaan tot het aanhangig maken van een faillissementsprocedure, waardoor op korte termijn met ongeveer gelijke kosten de huurkoper wordt getroffen door de veel verder strekkende gevolgen van een faillissement. Voor zover het huurkoopobject nog aanwezig blijkt te zijn, zal de curator dit direct aan onze maatschappij toewijzen op grond van onze eigendomsrechten. Tevens blijkt ook, dat door de dreiging van het faillis sement men sneller geneigd is met „De Lage Landen" een passende betalingsre geling te treffen. Indien voldoende perspectieven op lange termijn aanwezig zijn, zal „De Lage Lan den" hiertoe steeds bereid kunnen worden gevonden. Zodra de terugname van het (de) door ons gefinancierde object(en) is gereali seerd, wordt op verzoek van „De Lage Landen" door experts een taxatie uitge bracht, waarna tot verkoop aan de hoogstbiedende wordt overgegaan. Hier bij worden de belangen van de huurko per hoogst serieus genomen te meer daar deze bij het tekortschieten van de ver koopsom aansprakelijk is voor het nog resterende gedeelte van onze vordering. Bij een eventuele meeropbrengst dient het surplus door onze maatschappij aan de cliënt te worden uitgekeerd. Tot dusverre is gebleken, dat het aantal incassogevallen zeer sterk kan worden beperkt, indien de preventieve maatrege len zoals in het begin beschreven, nauw gezet worden uitgevoerd. Uiteraard moet eerst „leergeld" worden betaald en moet worden ervaren dat er „cliënten" be staan - al of niet aangebracht door vlot pratende „leveranciers" - die een kon- trakt menen te kunnen afsluiten op naam van een gefantaseerde huurkoper (legiti matie blijkt dus noodzakelijk) of die voorgeven een object in huurkoop te willen financieren, welk object achteraf blijkt in het geheel niet te zijn verkocht. In een volgend artikel zullen wij enige ervaringen aan het papier toevertrou wen. Mocht men uit bovenstaand verhaal de conclusie trekken, dat er zich wellicht „gelegenheidskoopjes" bij „De Lage Landen" voordoen wegens teruggehaalde objecten, dan moeten wij U teleur stellen. Op het parkeerterrein achter het gebouw van de Boerenleenbank te Aalst, waar van „De Lage Landen" momenteel twee etages in gebruik heeft, staan alleen de eigen voertuigen van de medewerkers. Het spreekt vanzelf, dat eventuele ge deeltelijke financieringen daarvan bij „De Lage Landen" zijn ondergebracht!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 21