i N •''1 terugbetaling van de conjunctuurtoeslag vooruitzichten f i 13 V J I F De impulsen bij deze industrieën kwamen met name uit het binnenland. Over het uitblijven van de gevreesde recessie ofwel een plotselinge - zij het gematigde - opleving van de Duitse conjunctuur tast men nog in het duister. Sommi gen zijn de mening toegedaan dat het akkoord van Washington waarin nieuwe vaste pariteiten overeengeko men zijn, één van de belangrijkste oorzaken voor de ommekeer is. Ook de arbeidsmarkt vertoont recentelijk een hoopvolle ontwikkeling: ultimo januari 1972 bedroeg het werkelijk aantal werklozen 375.600 hetgeen overeenkomt met 1,7% van de beroepsbevolking terwijl dit aantal eind februari 1972 6.600 minder was. Volledigheidshalve zij vermeld dat het aantal gastarbeiders in de Bondsrepubliek momenteel 2.128.600 bedraagt. Over de prijsontwikkeling valt thans nog weinig te voorspellen: de regering rekent op een stijging van 4,5% voor 1972 (was in 1971 5,2%), doch de werkge vers vinden deze voorspelling beslist aan de te lage kant. Veel zal afhangen van het welslagen van de zogenaamde „Kostenniveau-neutrale Lohnpolitik", waarover - niet verwonderlijk - nog geen overeenstemming bestaat. De regering en de vakbonden gaan uit van een toename der brutolonen van 8 a 9% terwijl de werkgevers een sterkere afzwakking van de loonkosten willen, namelijk 6 a 6,5 Teneinde de inflatoire druk uit het buitenland te doen verminderen, heeft de Bundesbank op 25 februari het officiële disconto met 1 verlaagd tot 3%. Het behoeft geen nader betoog dat deze verlaging mede is ingegeven door conjuncturele omstandigheden. Voorts heeft zij ingaande 1 maart een zogenaamde „Bardepotpflicht" ingevoerd. Deze verordening houdt in dat ingezetenen 40% van de bij niet-ingezetenen opge nomen kredieten renteloos op een speciale rekening bij de Bundesbank dienen aan te houden. Dit „Bardepot" is hoofdzakelijk bedoeld om de toevloed van buitenlandse gelden af te remmen, want eind februari was de dollarkoers op de Westduitse valutamarkten haar onderste interventiepunt weer dicht genaderd. Zo doende werd de Bundesbank gedwongen een groot bedrag - circa 4 miljard DM - aan dollars op te kopen. Evenals in Nederland viel in West-Duitsland door de discontoverlaging, de minder grote investeringsanimo en de toevloed van buitenlands kapitaal een dalende rente tendens te bespeuren. Op 1 maart verlaagden de banken gezamenlijk hun credittarieven met 0,5 Vanaf 15 juni wil de regering de conjunctuur stimuleren door middel van terugbetaling van de conjunctuurtoeslag. Deze toeslag werd in de periode augustus 1970-juni 1971 in de vorm van een extra-heffing op de loon-, inkomsten en vennootschapsbelasting bijeengegaard, evenwel met de belofte dit fonds uiterlijk 30 april 1973 weer terug te betalen. Nu de conjunctuur zich in een rustige fase bevindt, zal van de terugbetaling 4 miljard DM aan de bedrijven en 1,9 miljard DM aan de gezinshuishoudingen - minder sterke impulsen uitgaan, te meer daar de terugbetaling net voor de vakantieperiode valt. Naar het zich zal laten aanzien zal de eerste helft van 1972 gekenmerkt worden door consolidatie van de bereikte resultaten. Voor de tweede helft verwachten de „Konjunkturinstituten" een lichte opleving. Weliswaar zal de groei van het nationaal inkomen aan de bescheiden kant blijven, even als de bruto-investeringen in de industciële sector, doch daar staat tegenover dat de investeringen in de woning- 7 j f m a'm'j j 'a's 1969 1 _i o n d 1 'f 'm I T I V 1 a m j Ia s 1970 o'n'd j'f'm i i t~ir~ a m j j a s 1971 o'n 'd 'i j f m 1972 6 "V 5 ÉSSte 4 7 3 2 II 1 0 f i i i i i i i I I i i I 1 1 1 i i Procentuele verandering, ten opzichte van één jaar gele den I van de kosten van het levensonderhoud II van de groothandelsprijzen 800 FEBR M A M j i j A S O N D 700 600 Of ensts CD 1 aan ✓rage n 500 400 300 fl ff f 1 200 CD ozen 100 i i Uit: Wirtschaftswoche bouw en de overheidsinvesteringen - aanvullende over heidsuitgaven in de orde van grootte van 2,5 miljard DM - belangrijk zullen toenemen. Zeer veel zal afhangen van het samenspel tussen conjunctuur-stimulerende maatregelen en het bedwingen van de inflatie. Het sturen van een economie door middel van gas geven en afremmen is een uiterst moeilijke zaak en vereist derhalve grote bekwaamheid van de chauf feurs. Het feitelijke conjunctureel verloop in 1972 in de Bonds republiek zal voorts in belangrijke mate bepaald worden door een eventuele terugtocht van de enorme hoeveelhe den in de Bondsrepubliek ronddolende buitenlandse gel den. Een snelle terugtocht zal onherroepelijk stagnatie veroor zaken tenzij de regering en de monetaire autoriteit tijdig de bakens verzetten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 15