in woorden en miljoenen februarionder invloed 38 vervolg vanaf de tribune mengesteld uit bestuursleden en directeu ren te zamen. De wenselijkheid van handhaving van der gelijke gevallen is tijdens de voorberei dingsperiode der fusie verschillende malen aan de orde geweest. Voor zover bekend staat men van de zijde der Centrale Banken hier niet onwel willend tegenover, doch tot dusver is hiervoor nog geen regeling getroffen. Wij achten het gewenst dat dit alsnog vóór de verwachte fusie geschiedt. 4. Fusie plaatselijke banken Als gevolg van de verwachte fusie der Centrale Banken verkeren zowel relaties van banken in plaatsen, waar van beide organisaties een bank is gevestigd, als anderen in de veronderstelling, dat de fusie van de plaatselijke banken min of meer automatisch zal volgen, nadat de fusie op landelijk niveau een feit is. Hoewel deze opvatting niet juist is, is het bestaan hiervan een begrijpelijke zaak. De Centrale Banken stellen zich terecht op het standpunt, dat het al of niet fusioneren van aangesloten banken een aangelegenheid is, waar deze banken zelf over moeten beslissen. Gelet op de vaak niet eenvoudige fusie- problematiek op plaatselijk niveau en de mede-verantwoordelijkheid der Centrale Banken als gevolg van de eigen fusie en de vroegtijdige gemeenschappelijke pu bliciteit, vragen wij ons af of het mogelijk en wenselijk is dat in gezamenlijk over leg getracht wordt hiervoor regels op te stellen. 9 maart 1972 E. v. d. Linde, directeur der Coöperatieve Raiffeisenbank „Noordoostpolder" W.A. Emmeloord. Naschrift: Aan het ene verzoek van de heer Van der Linde, nl. plaatsing in de Tribunerubriek, is voldaan; het andere verzoek, nl. om commentaar en informatie op al die punten, is ons echter te machtig! De geachte inzender moge ons dit ver geven. Hij zal zelf wel begrijpen, dat de beschik bare tijd en plaatsruimte een adequate beantwoording eenvoudig niet toelaten. Wel hebben wij getracht in onze rubriek „Wat ons bezighoudt" iets nader op het eerste punt in te gaan. Verder zijn we eigenlijk benieuwd of de vragen van de heer Van der Linde ook leven bij de boerenleenbanken. Voor de goede com municatie zou het nuttig zijn hierop van die zijde eens een stem te horen. Evenals in januari werd ook in februari de effecten portefeuille van de gezamenlijke aangesloten banken weer aanzienlijk uitgebreid. Het uitstaande rekening-courant krediet verminderde met 1 miljoen, te vergelijken met een toeneming van 29 miljoen in dezelfde maand van 1971. Deze ontwikkeling is wellicht beïnvloed door de als gevolg van de conjunctuele situatie nog steeds geringe investeringsgeneigdheid van bedrijven. De verstrekkingen van nieuwe leningen en beleggingen lagen op een voor februari normaal niveau. De inlegoverschotten op spaarrekeningen lagen bij onze banken nog iets boven het niveau van februari 1971. Bij de andere spaarinstellingen was dat niet het geval, zoals blijkt uit de hiernaast opgenomen tabel. Evenals bij de kredieten in rekening-courant stond ook bij de tegoeden in rekening-courant de ontwikkeling onder invloed van de conjunctuur: zij namen aanzienlijk méér toe dan in februari 1971.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 36