vanaf de tribune 33 De plaats waar de lezers aan het woord kunnen komen. De redactie behoudt zich het recht voor een ingezonden stuk te bekorten. NIEUWE NAAM I Mag ik u, als lezer van uw periodiek, een suggestie doen voor de naamgeving voor de nieuwe samengevoegde bankorgani- satie? Wat vindt u van „Coöperatieve Bankver- eniging" met daarachter de verplichte vermelding van W.A., G.A. of welke A. dan ook? Afkorting of roepnaam „Co- Bank", een vlotte naam, te verwerken in een pracht van een dynamisch gevormde lichtreclame. Iets van het oude vertrouwde zit er m.i. in: „Coöperatieve" in Co., hetwelk te vens een wezenskenmerk is ter onder scheiding van andere bankinstellingen. De naam „CoBank" heeft m.i. wervings kracht ook buiten de agrarische sector, heeft niet meer de zuiver agrarische klank van de Boerenleenbank, is voor de leden van „Utrecht" even nieuw als voor die met herkomst van „Eindhoven", ver mijdt de schijn van overwicht van een van beide groepen. Ik vind mijn suggestie goed; anders deed ik ze niet. U ook? 21 februari 1972 M. Meeuwsen Nagelerstraat 33, Emmeloord NIEUWE NAAM II In nummer 2 van „Raiffeisen-Boerenleen- bank" las ik onder „wat ons bezighoudt" een artikel over de naamgeving en wat daaraan vastzit. De beide landbouwcredietorganisaties hebben zich dermate tot twee algemene bankinstellingen ontplooid (vrijwel het gehele dienstenpakket van een handels bank, met het verschil alléén dat zij coöperatief zijn), dat men van een Raiffei- sen- of Boerenleenbank kan spreken als „de bank voor iedereen" (slagzin in de advertenties) oftewel voor de gehele Ne derlandse gemeenschap. De nieuwe coöperatieve instelling zal zich daarom voor de gehele Nederlandse gemeenschap presenteren, wat de beide fusiepartners in feite eigenlijk al doen. Daarom kan de naam dan ook geen agrarische klank meer krijgen. Zij dient gericht te worden op iedereen, die in het werkgebied van onze banken woont, zon der onderscheid van geloof en professie (kwam in statuten van banken van beide organisaties voor, althans in het ver leden, naar ik mij herinner, (doelstelling art. 2). Mogelijk zou om deze reden het woord „gemeenschap" de basis kunnen worden voor de nieuwe banknaam, nl. Nederland se Gemeenschapsbank of kortweg Ge- meenschapsbank. De nieuwe organisatie zou dan, na goedkeuring tot fusie door de beide Algemene Vergaderingen, de navolgende benamingen kunnen krijgen: de aangesloten banken: Gemeenschaps bank; de Centrale Bank: Centrale Gemeen- schaps-Bank; telegramadres: Gembank. Het huidige maandblad „Raiffeisen-Boe- renleenbank" zou dan „Bankgemeen- schap" genoemd kunnen worden. 22 februari 1972 J. Chr. van Oostveen Groenekanseweg 10, De Bilt Naschrift I en II De geestelijke vaders van CoBank (we hebben deze naam ak eerder gehoord) en Gembank willen eigenlijk precies hetzelf de tot uitdrukking brengen, maar doen dat met een andere naam. Eerlijk ge zegd: twee hele goede voorstellen, die het overwegen waard zijn als echt een hele nieuwe naam gekozen moet worden. VRAGEN DIE OPKOMEN Gaarne zie ik de onderstaande punten, voorzien van uw commentaar, opge nomen in de rubriek „Vanaf de tribune". 1. Uitgangspunten beleid nieuwe Centrale Bank Op grond van hieromtrent verschenen publikaties weten wij wat de doelstelling der nieuwe Centrale Bank is. Over de wijze waarop er naar zal worden gestreefd uit de thans niet in alle opzichten gelijke uitgangspunten voor de beleidsbepaling der beide Centrale Banken een eenheid te creëren zijn tot dusver weinig concrete publikaties ver schenen. Toch is het o.i. wenselijk dat de aange sloten banken zich hieromtrent vóór de verwachte fusie een duidelijk beeld kunnen vormen. Kunt u hierover middels uw maandblad of op andere wijze tijdig duidelijke infor matie aan de leden-banken verschaffen? 2. Uitvoeringsbepalingen De concept-statuten der nieuwe Centrale Bank bevatten bepalingen omtrent de rechten en plichten der leden-banken. In artikel 13 staat een uitvoerige opsom ming van de verplichtingen. In het kader van de behandeling der discussienota's is o.m. over enkele punten van dit artikel uitvoerig gedis cussieerd. Van de zijde van de Centrale Banken is herhaaldelijk betoogd, dat de bij verschillende leden-banken bestaande vrees, dat door te stringente voorschrif ten of te ingrijpende controle de zelfstan digheid der banken te veel zal worden aangetast, ongegrond is. Toch bijven - mede naar aanleiding van hetgeen als gevolg van de harmonisatie van verschillende bedrijfsonderdelen ter kennis van de banken is gebracht - vragen omtrent belangrijke uitvoerings bepalingen bestaan. Wij achten het van essentieel belang, dat omtrent de hoofdlijnen der uitvoeringsbe palingen van de belangrijkste diensten en hoofdafdelingen, waarmee de aange sloten banken in de toekomst veel te maken zullen hebben, tijdig duidelijke informatie wordt verschaft. Wij denken hier b.v. aan de Accountants dienst, het personeelsbeheer der aange sloten banken (de benaming personeels zaken is o.i. juister) en de automatisering. T.a.v. laatsvermelde hoofdafdeling achten wij een uitspraak of de aan de Utrechtse banken gegarandeerde geheimhouding der aan de huidige afdeling automatise ring toevertrouwde gegevens gehand haafd blijft, gewenst. Nadere informatie omtrent taken en be voegdheden van nieuw benoemde functio narissen is o.i. eveneens dringend ge wenst. 3. Inspraak betreffende organisatorische en banktechnische zaken Een punt dat wij ook gaarne aan de orde willen stellen is de mogelijkheid tot in spraak van directeuren en andere lei dinggevende functionarissen t.a.v. organi satorische en banktechnische aangelegen heden. In de Raiffeisen-organisatie kennen we hiervoor commissies, werkgroepen e.d., sa- vervolg pagina 38

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 31