de hoofdstad heilige koe 31 op bezoek bij het op een na grootste landbouwvolk ter wereld prof. franz braumann, oostenrijk rw We komen 's nachts in New Delhi aan; de uitgestrekte hoofdstad van India met zijn kolossale regeringsge bouwen. De brede weg naar het presidentiële paleis, waarin nu een vrouw resideert, doet in vele opzichten aan Londen denken met „The Mali" voor Buckingham Palace. Het is het indrukwekkende visitekaartje van een land ter grootte van ongeveer drie miljoen vierkante kilometers en met 520 miljoen inwoners. Hier bevindt zich ook het districtskantoor en het coöperatie-opleidings centrum van de coöperaties in heel Zuidoost-Azië. Ik kreeg een verrassende indruk van het opbouwwerk, dat de coöperaties in India verrichten. Toen 25 jaar geleden de geplande uitbreiding van de landbouwproducenten- en marktcoöperaties begon, troffen deze coöperaties precies dezelfde situaties bij de boeren aan als 120 jaar geleden in Europa: kleine boeren, die zich helemaal in de schuld hadden gestoken. Zij waren levenslang renteslaven van de geldschieters, die woekerrenten eisten. De eerste taak voor de krediet coöperaties in India was dan ook de vroegere hoog- rentende woekerschulden om te zetten in lange-termijn- leningen met een lage rentevoet en dragelijke afbetalings termijnen, hetgeen nog tot op de dag van vandaag voortgaat. In streken waar het coöperatieve krediet al langer bestond, dient al 90 procent van de leningen voor investeringen ten behoeve van produktieverhoging. Maar er viel niet alleen theorie te bestuderen; de praktische aanschouwing van India's geweldige land schappen van het noorden tot aan het uiterste zuiden Prof. Franz Braumann, de Oostenrijkse schrijver van het hierbij gepubliceerde reisverslag, heeft interna tionale bekendheid als de auteur van het ook in de Nederlandse taal verschenen boek over het leven van Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Deze geromanti seerde levensgeschiedenis van de grondlegger van het landbouwkredietwezen werd onder meer ver taald in de Engelse, Franse en Japanse taal. Ook in verschillende Latijns-Amerikaanse landen, Oost- Afrika en in verschillende Arabische staten bestaat voor de vertalingen van zijn boek grote belangstel ling. Professor Braumann geniet vooral in Oostenrijk - zijn vaderland - maar ook in Duitsland grote bekend heid als schrijver en dichter. Naar aanleiding van een recente studiereis naar In dia verschenen van zijn hand bijdragen in verschil lende tijdschriften. Dit was voor onze redactie aan leiding hem te verzoeken ook voor de Raiffeisen- Boerenleenbank eens te schrijven over zijn erva ringen tijdens deze laatste reis. Het tweede en laatste deel van dit boeiende reisver slag hopen wij te plaatsen in het volgende nummer van ons maandblad. Indische jongen bezig met het verzamelen van koeiemest lokte. Over alles wat ik in vier weken heb gezien en meegemaakt, zou ik een boek kunnen schrijven. Slechts momentopnamen zijn het dus, die een indruk geven van de situatie in het huidige India. De vlucht van Delhi naar Agra: ik vlieg over het dichtbebouwde land van de brede Gangesvlakte, waarop zojuist de tweede rijstoogst is binnengehaald. Het is midden november, de moessontijd is voorbij. De vele stuwmeertjes, die met eenvoudige aarden walletjes zijn geschapen ten behoeve van de watervoorziening van het land tijdens de komende maanden van droogte geven niettemin een beeld van de grote rijkdom aan water. Wat er vanuit de lucht als een veelkleurig schaakbord uitziet, blijkt tijdens een rit door de dorpen een gebied met smalle strookjes akkergrond. Buffels trekken een houten ploeg, een balk waarop een man staat, drukt de harde kluiten klei kapot. Mijn chauffeur stopt onder een reusachtige steltwortel boom, waarvan hele bundels luchtwortels de grond in priemen, en wijst naar boven: „Gieren, sirl". Wel vijftig van die metergrote, zwarte roofvogels vliegen traag op als hij in zijn handen klapt. Ze strijken neer op een onbebouwd stuk grond in de buurt, waar ze vlees rukken uit de buikholte van een gestorven rund. De chauffeur legt me uit, dat de zieke en dode „heilige" koeien van Agra hier naar toegebracht worden. Lopend over een met struiken begroeid dijkje maak ik foto's, totdat de ontbindingsstank me de adem afsnijdt. Het probleem van de heilige koe in India kwam me hier bijzonder scherp tegemoet. In elke Indiase stad - het meest in die van Gangesvlakte - kom je deze Zeeboe-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 29