een voorbeeld waarom instrueren? 29 ineens kan worden overwonnen, hij deze moet splitsen in onderdelen, die de ander wèl kan oplossen. Hij bepaalt eveneens hoe groot de verschillende stappen moeten zijn en zet ze in de juiste werkvolgorde. Het voordeel van een schema is dat men in één blik de grote lijn kan overzien en dat vooral de „kneepjes" niet vergeten worden. Verder is een belangrijk voordeel - zeker bij het aanleren van vaardigheden - dat van het begin af aan de training niets overslaat. De telefoon bedienen voor een directe verbinding met bij voorbeeld een cliënt kan als volgt in een instructiesche ma gevat worden. 1. Nummer opzoeken - (inter)lokale gids - (kengetal en) abonneenummer - alfabetische volgorde - noteren! 2. Hoorn aan oor brengen - linkerhand - wachten op zoemtoon 3. Nummers draaien - eerst kengetal (K 0) - draaien tot vinger stuit - schijf vrij laten teruglopen - wachten op zoemtoon - dan abonneenummer 4. Gesprek voeren - stand van de hoorn - melden met naam of nummer (niet „hallo") - duidelijk spreken (niet luid) 5. Gesprek beëindigen - gesprekstoon handhaven - hoorn op de haak leggen strueerd worden, maar zij is voor vele wel geschikt, vooral voor de vaktechnische kennis en vaardigheden. Iemand heeft eens gezegd, dat een leerling niet leert wat in een boek staat, maat dat hij slechts dat leert, wat het boek in hem veroorzaakt. Van belang is dus zich van de belangstelling en de medewerking van het personeel te verzekeren. Vermeden moet worden, dat het personeel gaat zeggen: „Er wordt ons niets gevraagd, ze doen maar". Opleiding, het ontwikkelen van capaciteiten, moet niet een zaak van de leiding alleen zijn, maar ook van ieder personeelslid. Vandaar dat van belang is - vóórdat u een opleidings programma maakt - het personeel in te schakelen. U kunt met de verschillende personeelsleden apart be spreken wat u van zijn of haar kwaliteit denkt en u kunt afspreken wat u hier beiden aan zult doen. In feite schakelt u dan het personeel in bij de planning van de opleiding, waardoor zeker mogelijke twijfel of tegenzin zal worden weggenomen. Wanneer het in zijn vermogen ligt dan is instrueren bij uitstek een taak voor de leider. Allereerst is hij er dan van verzekerd dat de door hem gewenste werkmethode wordt gerealiseerd. Voorts is er sprake van uniformiteit in de instructie, hetgeen de continuïteit bevordert. Ten slotte zullen het gezag en prestige van de leider door het zelf instructie geven bevestigd en verstevigd worden. U ziet: de stappen maken het mogelijk een goed overzicht te hebben van het gehele proces. De aange geven punten daarnaast, vermelden waarop bij iedere stap gelet moet worden. Zo'n schema kunt u hanteren bij uw opleiding! Natuurlijk kunnen niet alle zaken op deze manier geïn-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 27