26 Nettes Bausparerhaus toch volledige financiering rente-oase leningfaciliteiten OBERGESCHOSS ERDGESCHOSS Dies ist das Beispiel für ein Haus, das sowohl hinsichllich der Grundrifilösung als auch der AufSenansicht eirte klare Linienjührung erkennen laftt. Alle Raume sind vom Flur zu erreichen. BAUBESCHRE1BUNG Keiler: Waschküche, Heizraum, Vorratskeller, Garage. Erdgeschofi: Wohnküche, Wohnzimmer, Elternschlafzimmer, Bad, FC, Stiegenbaus mit Vorraum. Obergeschofi: 3 Schlafzimmer, Balkon. Warmwas serzentralheizung. Een pagina uit een Oostenrijkse folder over bouwsparen bouwsparen Zo werd in 1970 circa 34% van de nieuwbouw gefinancierd door bouwspaar- banken. Alhoewel de bouwspaarbanken uit eigen middelen slechts tweede hypotheken mo gen verschaffen, streven zij er in de praktijk naar om de bouwspaarder volle dige financiering te verschaffen. Zij doen dit door naast de tweede hypotheek, die zijzelf verschaffen, te bemiddelen bij de verkrijging van de eerste hypotheek. De bouwspaarder komt in het algemeen in aanmerking voor de toewijzing van een lening, wanneer hij 40 van het totaal be nodigde bedrag gespaard heeft. De wacht tijd wordt korter naarmate meer bouw- sp aarcontracten worden afgesloten, de spaarders meer inleggen dan minimaal noodzakelijk is, er meer wordt afgelost en er meerdere spaarders zijn, die van de leningfaciliteiten geen gebruik wensen te maken. De minimum-wachtperiode duurt in ieder geval 18 maanden. Teneinde de wachttijd te kunnen ver korten, bieden de Bausparkassen in be paalde gevallen tussenkredieten aan ter grootte van 90% van de bouwspaarsom. Deze tussenfinanciering vindt plaats uit de zogenaamde traagheidsreserve. Dit is het reservoir aan middelen, dat ontstaat, doordat bepaalde spaarders van hun toe wijzing voorlopig geen gebruik maken. Deze en andere faciliteiten laten zien, dat de Bausparkassen een modern gezicht hebben gekregen. De spaarder, die een bouwspaarcontract aangaat, neemt de verplichting op zich om maandelijks minimaal een bepaald bedrag te storten. Deze bedragen worden uitgedrukt in een gedeelte van het totaal contractbedrag, dit is het bedrag aan besparingen plus het bedrag, dat wanneer deze besparingen bereikt zijn, in de vorm van een lening verschaft wordt. De minimale maandelijkse besparingen bedragen 4%0 van het contractbedrag. Daarnaast betaalt men 1 afsluitprovi- sie over het geheel. De spaarder dient genoegen te nemen met een lage spaar- rente. Hier staat tegenover, dat hij bij het opnemen van de lening ook een relatief lage rente betaalt. Het is voor de spaar der van belang, dat hij zeker wordt gesteld van een toekomstige lening, die bovendien tegen een relatief laag rente percentage verschaft wordt. Daar heeft hij dan ook een lage rente over zijn spaar- inlagen voor over. Zo bedroeg de vergoe de spaarrente de laatste jaren niet meer dan 2V2 3%, terwijl voor de hypo theken 4V2 5% in rekening werd gebracht. Men spreekt in dit verband wel over een zogenaamde rente-oase. Er vindt dus in de praktijk een ontkoppeling van de ontwikkeling op de kapitaalmarkt plaats. Dit kan doordat de besparingen van een bepaalde categorie spaarders worden afgezonderd voor deze zelfde groep. De leningen, welke verschaft worden door de Bausparkassen, hebben echter in het algemeen een tamelijk korte loop tijd. Algemeen gangbaar zijn leningen, die in looptijd variëren tussen de 10 en 12 jaar. Ook worden de leningen wel in de vorm van annuïteiten gegoten. Bij een annuïteit van 12% en een rente van 5% betekent dit een aanvankelijk aflossings quote van 7%. Teneinde tegemoet te komen aan de wens van een langere loop tijd, zijn de Bausparkassen er na 1962 toe overgegaan om looptijdverlenging aan te bieden. Het is mogelijk om de looptijd tot 20 jaar te verlengen, maar dan moet circa V2 rente extra betaald worden. Het nieuwe pakket van diensten omvat naast tweede hypotheken, de bemidde ling van eerste hypotheken en de loop tijdverlenging, nog enkele andere facili teiten. Zo werd in de vijftiger jaren als nieuwe dienst geïntroduceerd de zogenaamde „Sofortdarlehen", een lening die onmid dellijk ter beschikking kan worden ge steld. Vooruitlopend op de toewijzing van de eigenlijke bouwspaarlening, krijgt de bouwspaarder vóórfinanciering echter te-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 24