23 verzekeren is. De polis geeft dekking tegen de kosten van medische behande ling ten gevolge van ziekte of ongeval. Ook de kosten van advertenties en belo ningen om een gestolen of weggelopen kat op te sporen kunnen op de verzeke ringsmaatschappij worden verhaald. Be paald is echter dat per jaar maximaal 500 gulden kan worden opgeëist. Vakantie Uit het „vergelijkend onderzoek naar de vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking in 1954-1970", een studie van het Nederlands Research Instituut voor Toerisme en Recreatie: Het aantal in het buitenland doorge brachte zomervakanties steeg in de peri ode 1954-1969 van 0,6 miljoen tot 2,7 miljoen; dit is een stijging met 350 procent. Het aantal in Nederland doorge brachte zomervakanties steeg in dezelfde periode van 1,8 miljoen tot 3,3 miljoen; dit is een stijging van ruim 80 procent. Bij de wintervakanties is het aandeel van de in het buitenland doorgebrachte va kanties gestegen van 50 procent in 1966 tot 70 procent in 1969. De vakantiebesteding in het buitenland laat wat de landen van bestemming be treft een grote stijging van het bezoek aan Duitsland in 1969 ten opzichte van 1966 zien. Het aandeel steeg in die periode van 18 procent tot 22 procent. Op de tweede plaats kwamen in 1969 Spanje en Portugal met 19 procent, ge volgd door Italië met 15 procent. Bel gië/Luxemburg en Oostenrijk waren bei de voor 11 procent van de Nederlandse vakantiegangers het land van bestem ming. De vakanties naar Spanje werden in 1969 voor 60 procent vooruit gereser veerd, waarbij het reisbureau de belang rijkste plaats innam. Bij het gebruik van de diverse logiesvormen is vooral de bungalow populair. Als vervoermiddel komt het vliegtuig met 44 procent op de tweede plaats na de auto. Zowel voor de zomervakanties in het eigen land als in het buitenland is de personenauto het belangrijkste vervoer middel. In het eigen land was het aandeel van de auto in het totale vakantievervoer in 1969 74 procent. In het buitenland 63 procent. Het openbaar vervoer (per trein) kwam voor de binnenlandse vakan ties met 11 procent op de tweede plaats. Het vliegtuig nam voor de buitenlandse vakanties met 13 procent de tweede plaats in als gevolg van de popularise ring van de Ité-tours. In 1969 gaf de Nederlandse bevolking circa 2 miljard gulden uit aan vakantie reizen. Van dit bedrag werd 600 miljoen of 30 procent in het binnenland besteed. In hét buitenland werd ƒ1,4 miljard of 70 procent besteed. De gemiddelde beste ding per vakantie bedroeg in 1969 ƒ320 per persoon. Nederlandse Beurs-produktie op Brusselse beurs Het succes van onze audio-visuele presentaties op beurzen en tentoonstel lingen zet zich voort over onze grenzen. De Raiffeisenkas te Leuven verzocht on ze organisatie hun stand te willen ver zorgen op de tweejaarlijkse nationale Landbouwmanifestatie in de Eeuwfeest paleizen te Brussel, welke inmiddels plaats heeft gevonden van 6 t/m 13 februari jl. Enkele eenvoudige wijzigingen maakte onze Bank-O-Rama stand, zoals deze onder meer gebruikt werd op de Huis houdbeurs te Amsterdam, dienstbaar aan het Belgische doel. De Bank-O-Rama stand maakte in Brus sel deel uit van een totale, meervoudige presentatie van de Belgische Boeren bond. Ook hier waren het Mies Bouwman en Wilem Duys die, althans voor het Vlaam se deel van het programma, de herschre ven teksten spraken. De Franse versie werd door Michèle Cédric en Claude Delacroix verzorgd. Een radio-duo dat dagelijks voor de BRT een platenpro- gramma „voor de micro" brengt. Op de foto verlaat Koning Boudewijn de stand na er zich geruime tijd te hebben opgehouden in gezelschap van de heer L. Tindeman, minister van landbouw, en de heer C. Boon, voorzitter van de Boerenbond. Het is niet bekend of Zijne Koninklijke Hoogheid heeft deelgenomen aan de puz zel, waarmede onder andere een kleuren- TV was te winnen Beste wijn van de eeuw De Duitse wijnoogst 1971 heeft volgens experts de wijn van de eeuw opgeleverd. De balans tussen zuurheid en suikerge halte kan slechts vergeleken worden met een aantal grote wijnjaren: 1911, 1929, 1945, 1953 en 1959. De wijnen uit 1971 zijn echter nog iets beter dan de wijnen uit deze jaren. Een zeer droge zomer, gevolgd door wat regen in het najaar, dan weer zon en vervolgens mist bevorderde de versprei ding van een zeldzame schimmel: edel- rot. Deze schimmel maakte de huid van de druiven poreus waardoor de druif uit droogt en er een zeer geconcentreerd sap overblijft. (Reuter)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 21