nieuws van her en der 22 Effecton-televisie Het Financieele Dagblad: De zaal waar zich in Amsterdan dagelijks de effectenhandel afspeelt, biedt een al lesbehalve modern aanzicht. Van automa tisering is nauwelijks iets te bespeuren. Koersen verschijnen, al jaar en dag - met de hand geschreven - op her en der verspreide publikatieborden. Eén van de weinige technische snufjes is de licht bak cp de Guidebank in het midden van de zaal, waar koersen en soms andere gegevens worden geprojecteerd, die ech ter weer snel uit het gezichtsveld ver dwijnen. Dit nogal verouderde beeld heeft zijn langste tijd gekend. Indien de zojuist bekendgemaakte voornemens geheel worden uitgevoerd zal de beursvloer een meer eigentijdse aanblik krijgen. Er zal zich een metamorfose voltrekken, zoals we die al gewend zijn van aankomst- en vertrekhallen op luchthavens, van spoor wegperrons en dergelijke. Door compu ter bestuurde publikatieborden, reeksen monitoren (televiesieschermen) en licht kranten zullen in 1973 het uiterlijk gaan bepalen. Daarnaast krijgen de beursleden de mo gelijkheid om via video-ontvangers (een soort televisie-ontvanger met toetsenbord) of telexapparatuur te beschikken over fondsgegevens, die in het computergeheu gen worden opgeslagen. hoven, Erik Grievink, Henk Bennink, Ro nald Putman, Jan van Dooren, allen uit Gendringen en Wendie Postma uit Net- terden. Zij ontvingen elk het boek „Euro pacups" van Herman Kuiphof of „Tien jaar schaatsen" van Theo Koomen en bovendien een scoreboek voor de Olym pische Spelen en eenzelfde exemplaar voor de Olympische Winterspelen. Deze fraaie en actuele boekwerken vielen bij de jeugdige tekenaars zeer in de smaak, evenals trouwens het gebakje en de con sumpties, die na de felicitaties van de jjeer Oude Elberdink werden gepresen teerd. Inflatierace Uit de prijsontwikkeling tot eind novem ber van het vorige jaar concludeert het Internationale Monetaire Fonds, dat de inflatie in Nederland in 1971 tot dat tijdstip 8,3 procent heeft bedragen. Ne derland lag daarmede op de tweede plaats in de internationale inflatierace van de hoogontwikkelde industrielanden. Engeland lag aan de kop met 9,2 pro cent. Zwitserland (6,6 procent) kwam op de derde plaats, West-Duitsland (6,1 pro cent) op de vierde en Zweden (6,0 procent) op de vijfde plaats. Het laagst was de prijsinflatie in de Verenigde Staten (3,5 procent). Canada bereikte 4 procent en Italië 4,6 procent. Tussen de vijf en zes procent bedroeg de inflatie in Frank rijk, Japan, Oostenrijk, België, Noor wegen en Denemarken. Olympische Spelen De Graafschap Bode: In de directiekamer van de boerenleen bank Gendringen werden door de heer Oude Elberink aan zes scholieren in tegenwoordigheid van hun ouders de door hen gewonnen prijzen uitgereikt, welke door de gezamenlijke raiffeisen en boerenleenbanken in Nederland be schikbaar waren gesteld voor de beste jeugdtekeningen op het gebied van sport. Deze wedstrijd, welke in het teken stond van de Olympische Spelen, trok 40.000 deelnemers in het land. Behalve een aantal hoofdprijzen, werden voor bepaal de leeftijdsgroepen telkens nog tweehon derd prijzen beschikbaar gesteld. In de groep van acht tot tien jaar vielen in Gendringen liefst zes prijzen. De ge lukkigen waren: Christianne van Vroon- Ook in Leidschendam Het Vaderland: De elfjarige Wilma van der Steen uit Leidschendam kreeg in haar leeftijds groep (van 11 tot 14 jaar) de vijfde prijs. De directeur van de boerenleenbank Leidschendam, de heer Weber, reikte haar de prijs, een diploma en een ca deaucheque ter waarde van 100 uit. Haar werkstuk bestond uit fleurige lap jes, die ze op papier had geplakt en die het schaatsen voor dames uitbeeldden. Kattenpolis De Volkskrant: Op de „Katten-Expo 1972" die in het Haagse Congresgebouw werd gehouden ontmoetten de kattenliefhebbers verze keraars die een speciale kattenpolis aanboden. Het is een nieuwtje van dé Amsterdamse verzekeringsmaatschappij Minerva, die meent dat een kat wel voor een premie van 35 gulden per jaar te

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 20