Op plaatselijk niveau zullen niet alleen de directeuren, maar ook de besturen elkaar moeten vinden. Ook dat zal nog wel eerst moeilijkheden geven. Ik zie dus als eerste opgave, dat wij na de fusie samenwerken aan dat ene werkelijke geheel in de organisatie. Dat zal een zware opgave zijn, ook in psychologisch opzicht. De directeuren zullen, ik zou zeggen vanzelfsprekend, ook bij het geheel van dit alles betrokken moeten zijn. Zij zouden immers het slachtoffer kunnen worden van de fusie. De Commissie van 24 heeft, naar mijn mening, ook op dit punt een heel belangrijke taak. Wij moeten er nu aan gaan denken, dat wij die Namens de Ring Amsterdam op de Centrale Ring; links de heer Dreschler, naast hem de heer Oldenhave fusie in de volle breedte van de organisatie tot een goed einde brengen, en verhinderen dat er slachtoffers vallen. Zoals collega Reintjes u reeds verteld heeft, staan wij met onze zustervereniging van Eindhovense directeuren op goede voet. Wij hebben tijd nodig om naar elkaar toe te groeien, want al zijn we het in grote lijnen eens over taak en doel van onze verenigingen, toch vraagt een nadere precisering daarvan overleg en studie. Aan het eindresultaat behoeft echter niet te worden getwijfeld. Dat eindresultaat zie ik nu al voor ogen als de beide verenigingen de handen in elkaar slaan, en samen met de Commissie van 24 verder werken aan de toekomst, want onze vereniging in haar nieuwe stijl wil in deze periode, waarin alles opnieuw georganiseerd moet worden, gesprekspartner zijn. Onze leden moeten ervan op aan kunnen, dat zij voor hulp en advies en dergelijke kunnen terugvallen op de vereniging. Natuurlijk zullen wij ook het nodige tegenspel kunnen geven om tot een optimaal resultaat te komen. Ik zie dat, eerlijk gezegd, als een belangrijke dienst - wilt u een mooi woord, dan zeg ik plicht - die wij tegenover de organisatie moeten vervullen. En wat zal onze opgave op langere termijn moeten zijn? kunnen wij heel veel voor doen. Wel wil ik het gevaar van verzakelijking en vertechnisering signaleren. Als wij zouden menen met computers en ,,on line" verbindingen alles te kunnen doen, dan hebben wij het mis. Het idealisme, het menselijk element moet erbij blijven. Ik ben ervan overtuigd, dat dat ook straks zo zal zijn, want er zijn nog veel idealisten in de organisaties. Met z'n allen zullen wij in de toekomst het juiste antwoord weten te geven. Een moeilijke vraag: Waarop zou de organisatie straks haar ideële taak kunnen richten? Op dezelfde problematiek als die van de Club van Rome. Hier zijn geweldige zaken aan de orde, waar in de toekomst zowel de overheid als de particulieren steeds nauwer bij betrokken zullen raken. Aan een grondige mentaliteitswijziging, zowel bij de gezagsinstituten als bij de mensen zal niet te ontkomen zijn. Ook wij pretenderen een ideële organisatie te zijn, en wij zullen daarin een taak hebben. Het gaat nu om de grondwaarden van ons bestaan; to be or not to be. Als Raiffeisen nu leefde, zou hij gegrepen zijn door de vraagstukken, die de Club van Rome aan de orde heeft gesteld. Slotvraag: Kunt u in het kort samenvatten wat u hoopt dat het resultaat zal zijn van het samengaan van de beide organisaties? Ik hoop van harte op een sterke organisatie, waarin enerzijds zeer bekwaam leiding aan het geheel gegeven wordt en anderzijds aan de plaatselijke banken de nodige speelruimte overgelaten wordt. Laat van de nieuwe Centrale Bank meer initiatief uitgaan dan vroeger. Wij moeten niet achter de feiten aanlopen maar koploper zijn. Dat kan, met een goed geleide Centrale Bank en op vrijwillige basis samengaande plaatselijke banken. Vrijheid zonder gebondenheid bestaat niet. Wisselwerking moet er zijn. De synthese van die beide te vinden is de grote opgave van de toekomst. Wij zullen ons als organisatie moeten blijven onder scheiden van de rest van het bankwezen. Dat is niet moeilijk, gezien onze afkomst. Ik wil ruimte hebben voor ideële doelstellingen. Ik zou het vooral meer op „het gezin" willen richten: leven - wonen - welzijn. Daar

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 19