financieel overzicht bretton woods internationale liquiditeiten internationale liquiditeiten en wereldhandel 12 Al eeuwen wordt het goud door de mensheid als iets waardevols beschouwd. De schoonheid van d t edelme taal en zijn duurzaamheid maken het tot een zeer begerenswaardig goed. Behalve dat dit edelmetaal van wege zijn eigenschappen bij uitstek geschikt was en is voor sieraden en thans ook voor toepassingen in bepaal de industrieën - goud roest immers niet - heeft het van oudsher een belangrijke functie gehad in het nationale en internationale geldstelsel. Weliswaar heeft sedert de op heffing van de inwisselbaarheid van het papiergeld tegen goud het goud geen betekenis meer in het nationale geld stelsel, doch in het internationale geldverkeer speelt het goud nog steeds een belangrijke rol. Hoe belangrijk deze rol in de toekomst moet zijn, is een vraag die momenteel in het centrum van de discussies staat tussen de mone taire deskundigen. Sommigen wensen de betekenis van het edelmetaal verder te verminderen, terwijl anderen juist door een verhoging van de goudprijs de betekenis van het goud, als onderdeel van de internationale liquiditeiten- voorraad, willen vergroten. Uitgaande van het hoofddoel: uitbreiding van de internatio nale handel die een wezenlijke bijdrage kan leveren tot een inkomensgroei en een hoog peil van de werkgelegen heid kwamen de leden van het I.M.F. te Bretton Woods overeen dat de valuta's in goud of in dollars uitgedrukt worden. De goudpariteit van de gulden werd toentertijd op 0,334987 gram goud vastgesteld. Na een devaluatie in 1949 en revaluaties in 1961 en 1971 is thans de goudpariteit van onze gulden gelijk aan 0,252262 gram goud. Voorts werd afgesproken dat de landen door middel vari aan- en verkoop van vreemde valuta's de wisselkoers zouden stabiliseren. In de praktijk kwam dit neer op aan- en verkoop van dollars, immers het overschot aan dollars kon te allen tijde tegen goud ingewisseld worden (dollar- convertibiliteit). Gezien de grote voorraad monetair goud waarover de Verenigde Staten een twintigtal jaren geleden beschikten, leek het een feilloos werkend systeem. Een consequentie van het systeem der stabiele wissel koersen is de noodzaak van het aanhouden door de landen van monetaire reserves die dienen om tijdelijke tekorten op de betalingsbalans op te vangen. Deze monetaire reserves, ook wel internationale liquiditeiten genoemd, bestaan uit: goud deviezen (super) goudtranche positie bij het International Mone- tary Fund speciale trekkingsrechten op het I.M.F. In de vijfentwintig jaar na de inwerkingtreding van de artikelen der overeenkomst van het Bretton Woods- verdrag is er in de onderlinge verhouding der liquiditeiten bestanddelen veel veranderd. Bij het opstellen van de monetaire reserves, exclusief de speciale trekkingsrechten, valt op dat het aandeel van hët goud in de loop der jaren is afgenomen. Monetaire reserves: in miljard 1950 1955 1960 1965 1970 goud 33,8 35,4 38,0 41,9 37,2 deviezen 13,2 17,0 19)0 23,8 44,5 positie bij I.M.F. 1,7 1,9 3,6 5,4 7,3 48,7 54,3 60,6 71,1 89,0 in percentages goud 69,4 65,2 62,7 58,9 41,8 deviezen 27,1 31,3 31,4 33,5 50,0 positie bij I.M.F. 3,5 3,5 5,9 7,6 8,2 Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de dollarverplich tingen van de Verenigde Staten momenteel meer dan 50 miljard bedragen terwijl hun monetaire goudvoorraad tot 11 miljard verminderd is. Wanneer men deze cijfers zo overziet dan kan men zich voorstellen dat de dollar-convertibiliteit gestaakt moest worden. De krachtige expansie van de wereldhandel en de toeneming van de financiële relaties tussen de rijke landen is een te zware druk geworden voor de spil van de goudwisselstandaard. Eerzijds zijn de Verenigde Staten j zelf mede debet aan deze ontwikkeling, anderzijds heb ben ook andere landen zich in onvoldoende mate onder worpen aan de spelregels van het Bretton Woods-verdrag. Wat de oorzaken ook mogen zijn, momenteel is er geen sprake meer van een goudwisselstandaard maar van een dollarstandaard. Op de vraag hoe groot de omvang der internationale liquiditeiten dient te zijn, is moeilijk een antwoord te geven. Uiteraard neemt bij een expanderende internatio nale handel de behoefte aan saneringsmiddelen toe, doch in welke mate valt moeilijk exact aan te geven. De wereldhandel tussen de niet-communistische landen heeft zich in de jongste twee decennia ruim vervijfvoudigd, terwijl de toename in de internationale liquiditeiten circa

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 14