groepering op de brede basislijn 11 en zal altijd zeer zwaar wegen. En natuurlijk zal de Centrale Kring langs deze weg zoveel invloed kunnen hebben, dat de door haar bedoelde aangelegenheden anders geregeld worden dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Dat betekent niet dat er in de praktijk conflicten tussen de mening van de Centrale Kring en die van een ander orgaan behoeven te ontstaan. In de opbouw van onze organisatie, waarvoor juist de Centrale Kring typerend is, zal zo'n conflictsituatie voorkomen moeten worden. Dat kan ook, want de Centrale Kring is vóór alles en bij uitstek een overleginstantie. leder advies is het resultaat van overleg, zonodig ernstig beraad, waarbij alle be trokkenen samen naar de beste oplossing zoeken. De ervaring van het verleden leert, dat men daarin ook altijd is geslaagd. De middenpositie van de Centrale Kring is er niet alleen tegenover de „top" en de Algemene Vergadering, maar ook tegenover de banken. Dat laatste lijkt misschien minder spectaculair, maar het is wezenlijk voor het goed functioneren van de organisatie. Die is immers opge bouwd uit de afzonderlijke lokale banken en deze staan via hun kring van banken weer in contact met de Centrale Kring. De vertegenwoordigers uit een kring, die zitting hebben in de Centrale Kring, zullen daar blijk kunnen geven van hetgeen er onder de banken in hun kring leeft en omgekeerd zullen de banken in hun eigen kringvergadering van hun vertegenwoordigers kunnen horen, wat er in de Centrale Kring besproken is. Deze wisselwerking van kringen en hun banken enerzijds en de Centrale Kring anderzijds vormt als het ware de basis voor de middenpositie van de Centrale Kring. Duidelijk zal ondertussen geworden zijn, dat al die 1.200 banken, die hun plaats op de lange basislijn van de driehoeksstructuur vinden, niet als losse enkelingen naast elkaar staan. Zij zijn gegroepeerd in kringen van banken. De kringen vormen niet alleen de onderbouw van de Centrale Kring, maar iedere kring is ook de plaats, waar de problemen van de banken, leden van de kring, aan de orde kunnen komen. Alle zaken, die deze banken raken, kunnen in de kring besproken worden. Vooral de goede onderlinge verstandhouding moet de kring voortdurend nastreven. Op dit punt noemen de statuten een belangrijke taak van het kringbestuur. Het is denkbaar, dat er een geschil tussen twee banken over hun werkgebied is ontstaan. Indien nu noch in onderling overleg noch door overleg binnen de kring dit geschil tot een oplossing blijkt te kunnen worden gebracht en de onderlinge verhouding in de kring daardoor ernstig schade lijdt, zal het kringbe stuur tot de conclusie kunnen komen, dat de harmonie in de kring ten aanzien van de werkgebieden is verstoord. In dat geval geven de statuten aan de Raad van Beheer de bevoegdheid een wijziging van het werkgebied voor te stellen. De kringen zijn zeer belangrijke bouwstenen voor de structuur van onze coöperatieve bankorganisatie. De statuten van de nieuwe Centrale Bank brengen dit duidelijk tot uiting. In laatste instantie liggen vooral in het goed functioneren van de kringen de mogelijkheden voor het doorstromen van informatie en voor het plegen van het noodzakelijke breed overleg binnen onze organisatie, van „boven" naar „onder", maar ook van „onder" naar „boven". y^gbestuur wordt door het kringbestuur uit zijn midden berï slechts een kringbestuurslid, dat lid is van een bestuur of raa en van de leden van de kring. De voorzitter leidt de kringvergac lestuursvergadering. >e kringvergadering wijst uit het kringbestuur drie leden van de adering aan, in dezelfde verhouding als in het eerste lid omschre venzo wijst zij uit dat bestuur de plaatsvervangende leden van c >rgadering aan. Deze aanwijzingen geschieden met inachtnemin rtikel 68. De leden van de Centrale Kringvergadering brenger Ip Krinm/Pmarjprinn ntr.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 13