s* karakteristiek in middenpositie 10 nl c. 7?r"énigerlei SM^ellgSrih^id^dfflt gevraagd aari wei net gevitll UJlI JUUILj elders in deze statuten is voorgeschreven; aan de kringen, ingeval deze in overleg met de Raad van Beheer of met de Hoofddirectie omtrentj d. indien zulks naar h§ De Centrale Kringvej de hand waarvan i alsook de vacatiej kringbestuursveo De Centrale Kr/ /an Toezicht. J zaak advies mochten vragen; enst is. aan de kringvergaderingen richtlijnen aan r de noodzakelijke reis- en verblijfkosten eken van de kringvergaderingen en van de stellen. acatiegelden vast van de leden van de Raad pedeise ndegevallenhetu^tbrengen het nieuwe beeld in grote lijnen Toezicht het toezichthoudende orgaan en het adviserend overleg-college, de Centrale Kringvergadering, bij elkaar. Dit is ook van belang met het oog op het uitbrengen en toelichten van de adviezen van de Centrale Kring aan de Algemene Vergadering. De Centrale Kringvergadering is, goed beschouwd, een orgaan, dat de buitenstaander nauwelijks zal kunnen thuis brengen, maar dat ons als coöperatieve bankorganisatie op het lijf geschreven is. De Centrale Kring, met de afzonderlijke kringen gevormd door groepen banken in een bepaald geografisch gebied, is een van de meest karakteristieke elementen in de structuur van onze orga nisatie. Dit orgaan, opgebouwd uit gekozen leden vari de kringen (die zelf geen orgaan zijn, maar wel een plaats krijgen in de statuten) stelt de vereniging van meer dari 1200 leden in de gelegenheid nauw betrokken te blijven bij alle aangelegenheden, die de Centrale Bank betreffen, niet alleen als vereniging, maar ook als bedrijf. Dat gebeurt langs de weg van overleg en advies. Bij dat overleg zijn alle kringen betrokken. Tweemaal per jaar, in voor- en najaar wordt de „gewone" kringverga dering gehouden. Het kringbestuur kan trouwens een kringvergadering houden zo dikwijls het dit wenst. De Centrale Kring vergadert echter in ieder geval vóór en na iedere „gewone" kringvergadering, dus ten minste vier maal per jaar. Op die vergaderingen komt de adviserende functie van de Centrale Kring naar voren. De statuten geven hier over duidelijk uitsluitsel. Allereerst is er het advies aan de Algemene Vergadering: de Centrale Kring adviseert over alle punten, die op de agenda van deze vergadering staan. Vervolgens adviseert de Centrale Kring op verzoek aan de Raad van Toezicht of aan de Raad van Beheer (de statuten schrijven soms dit advies vragen dwingend voor), terwijl ook aan de kringen, indien deze dit in overleg met de Raad van Beheer of de Hoofddirectie verzoeken, advies wordt uitgebracht. Ten slotte kan de Centrale Kring, los van enig verzoek, advies geven, telkens wanneer dit naar haar oordeel gewenst is. In het geheel van de statuten van de nieuwe Centrale Bank neemt de Centrale Kring een heel eigen positie in, die typisch is voor de structuur van de Centrale Bank, beter nog, typisch voor de structuur van de organisatie. Het is een soort middenpositie, gelegen tussen de top en de brede basis van de organisatie. De Centrale Kring zou gezien kunnen worden als de verkorte, geconcentreerde vorm van de lange basislijn, waarop in de driehoeks- vorm van onze organisatie alle aangesloten banken hun plaats vinden. Door dat korte, vette lijntje van de Centrale Kring lopen dan in principe alle lijnen van top naar basis en van basis naar top. Eén sprekend voorbeeld willen wij hiervan aanhalen, dat ook al hierboven ter sprake is gekomen. Als de Raad van Beheer algemene regels op bancair gebied wenst te geven, is zij verplicht eerst daarover advies in te winnen bij de Centrale Kring. Kan nu de Centrale Kring de lijnen, die haar passeren, dus al die aangelegenheden die in haar vergaderingen ter sprake komen, ook tegenhouden of naar eigen inzicht ombuigen? Ja, dat zal kunnen, mits men maar goed verstaat hoe dat in zijn werk gaat. De Centrale Kring is niet een orgaan, dat uiteindelijk beslist of iets al dan niet mag of moet gebeuren. De Centrale Kring vindt haar kracht op het terrein van het overleg en het adviseren. Dat geeft de Centrale Kring een bij uitstek gewichtige en verantwoordelijke positie. Want de mening van de Cen trale Kring, een uitdrukkelijk advies daarvan, zal omdat het komt van een orgaan, samengesteld uit de brede organisatie, nooit lichtvaardig terzijde geschoven worden

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 12