in woorden en miljoenen voorlopig normaal In de hiernaast opgenomen miljoenen zijn voor wat januari 1972 betreft voorlopige gegevens gebruikt, omdat bij het ter perse gaan nog niet alle maandstaten van de aangesloten banken binnen waren. In januari onderging de effectenportefeuille van de aan gesloten banken een forse uitbreiding met 19 miljoen, te vergelijken met 2 miljoen in januari 1971. Vermoedelijk is deze forse uitbreiding veroorzaakt door de ruime liquiditeitspositie, waarin een aantal aangesloten banken zijn komen te verkeren na de sterke middelengroei en de minder sterke groei van de uitzettingen gedurende 1971. Het uitstaande rekening-courantkrediet verminderde in de verslagmaand met 2 miljoen, te vergelijken met een toeneming van 14 miljoen. Daarbij moet echter aangetekend worden, dat de maand januari normaliter een daling van de uitstaande rekening- courantkredieten vertoont. De post leningen en beleggingen nam toe met 83 miljoen; ten opzichte van voorgaande januarimaanden is dat een normale toeneming. Het inlegoverschot op spaarrekeningen beliep, evenals in januari 1971, ƒ111 miljoen. Ook de bankdeposito's namen ongeveer even sterk toe als in 1971. De in rekeningen-courant toevertrouwde middelen daarentegen vertoonden een daling van 33 miljoen, te vergelijken met een toeneming van 40 miljoen in januari 1971. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Enerzijds hebben prijsontwikkelingen in bepaalde veredelingssectoren van de landbouw mogelijk aanleiding gegeven tot het doen van investeringen, terwijl anderzijds rente- en aflossingsverplichtingen vermoedelijk de ontwikkeling van de saldi op privé-rekeningen hebben beïnvloed.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 48