uit onze historie vruchtbaar idealisme 40 Het was voor ons platteland ronduit een zegen dat het idealisme van Raiffeisen niet - zoals het jammerlijke geval is met vele idealismen - te pletter liep tegen onoverwinnelijke onwil maar vanaf het begin aan wortel schoot in ,,wèl toebereide aarde" en zodanig dat de wortels zich ook tot over onze grenzen vertakten. De groei van de boom bóven de aarde (om de beeldspraak nog even vol te houden) was niet direct bijzonder opvallend en wijds, want wat in de eerste plaats noodzakelijk was om de armoede ten plattelande te keren (met name dus de wil om de bedrijfsvoering met minder traditie en méér verstand ter hand te nemen) werd niet overal met gejuich, maar wél dikwijls met tegenwerking en wrevel tegemoet getreden, juist door die achtergeblevenen en onontwikkelden die het meest met verbetering gebaat zouden zijn (maar dat is een niet onbekend beeld op velerlei terrein!) De ledenlijst van de Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw uit die tijd vertoont vele namen van landheren, notarissen en „grote" boeren; de „kleintjes" lieten het afweten. Wellicht waren ze al te veel murw gemaakt, te veel moegestreden. Deze vermoeiden zouden echter warm mededogen gaan ontmoeten. Zoals Raiffeisen een fel begeesterd idealist was, zetten ook hier te lande strijders voor betere levensomstandigheden zich volkomen in en dat niet om eigen gewin. DE START „Indien iemand zegt: Ik heb God lief, en zijnen broeder haat, die is een leugenaar". Joh. 4 "Die liebevolle Fürsorge der besitzenden Klassen für die Aermerenist das einzige Mittel, die rechte Innung der Zukunft zu begründen. Das istchristlicher Sozialismus" Raiffeisen 1887 En daar kunnen wij het dan wel weer mee doen. Tb. 1972

Rabobank Bronnenarchief

T07 | 1972 | | pagina 42