eigen karakter wanneer komt men in aanmerking voor bouwspaarlening? 37 koop van bouwgrond of veranderingen van de eigen woningen. De overheid in Oostenrijk is sterk betrokken bij het bevorderen van het eigen woningbezit. Niet alleen de bouwspaarinlagen, maar ook aflossingen op bouwlenin gen zijn tot bepaalde bedragen aftrekbaar (niet de rente!). Dit geeft een extra stimulans om eigenaar te worden. Het gaat hier om leningen op nieuw gebouwde woningen, voor verbouwingen of aankoop van grond, die binnen 5 jaar wordt bebouwd. Verder kent de overheid nog de mogelijkheid van het verschaffen van langlopende aanvullende kredieten tegen een gereduceerd rentetarief. De belastingfaciliteiten gaan zover, dat een bouwspaar- der zowel de aflossingen van de oude lening in mindering brengt als de besparingen op een nieuwe 5-jarige bouwspaarovereenkomst van zijn belastbaar inkomen af trekt. Beide bedragen worden als buitengewone lasten aangemerkt. Soortgelijke faciliteiten bestaan voor de loonbelastingplichtigen. De overheid offert hiermee een deel van haar belastingopbrengsten op, maar voorkomt dat zij op een dikwijls omslachtige wijze woningsubsidies moet gaan verdelen. De bouwspaarbanken in Oostenrijk hebben een minder gesloten karakter dan de Duitse. Zij zijn meer flexibel in hun financieringen. Dit komt, omdat zij niet alleen afhan kelijk zijn van degenen die alleen voor een huis sparen. Daarnaast hebben zij spaargelden van andere spaarders weten aan te trekken en hebben zij gelden aangetrokken van kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en spaarbanken. Hiertoe behoren spaarboekjes, 5-jarige de- positobrieven op naam tegen 5% en opgenomen geldleningen. Het systeem van collectieve zelffinanciering wordt hier aangevuld door middelen van derden. De praktijk laat bovendien zien, dat een aantal spaarders wel een bouwspaarovereenkomst sluit, maar bij nader inzien geen gebruik maakt van het recht op een lening. Daarnaast is er een aantal spaarders, die het alleen te doen is om fiscale voordelen. Er blijft dank zij deze nevenbronnen een extra ruimte over voor de bouwspaar- ders in engere zin. De snelle aanwas van het aantal bouwspaarcontracten en de daarvoor verrichte stortingen heeft de mogelijkheid geopend om de wachttijd, die voor iedere bouwspaarder geldt, te verkorten. Dank zij het feit, dat een groot deel van de middelen stroom contractueel is vastgelegd, is de activiteit van de bouwspaarbanken wat minder gevoelig voor conjuncturele fluctuaties. Hiervoor moet de spaarder volgens de regels ten minste gedurende één jaar gespaard hebben en 30% van het contractbedrag bijeen gebracht hebben. Hij kan dan de resterende 70 van de bank lenen. Het betreft hier een onopzegbare lening tegen een rente van 6%, welke per kwartaal betaald wordt. De hypothe caire lening moet men in maximaal 21 jaar terug betalen. Vervroegd aflossen is toegestaan. Zou een bepaalde spaarder zich tot de minimale jaarlijk se spaarinlage beperken dan duurt het natuurlijk veel langer. Bedraagt het gecontracteerde bedrag bij voorbeeld 100.000 schilling, dan dient hij maandelijks normaliter 300 schilling te sparen, zodat hij in 8 jaar en 4 maanden de benodigde 30.000 schilling bespaard heeft. De gerealiseerde wachttijd hangt af van de liquiditeits ruimte van de bank. Iedere bouwspaarder heeft een toewijzigingsnummer, dat bepaald wordt door de verhou ding tussen het gestorte bedrag en de som van het contract. Eens per kwartaal wordt nagegaan, welk bedrag verdeeld kan worden en wie er in aanmerking komen. Degenen, die het eerste hun gelden aan de organisatie beschikbaar gesteld hebben, komen het eerst in aanmer king. De minimale wachttijd bedraagt thans circa 15 maanden. De wachttijd voor de aspirant kredietnemer hangt af van de netto-aanwas van nieuwe spaarovereen- komsten en van de mate, waarin de spaarders meer dan het vereiste minimumbedrag inleggen. Mede dank zij het aantrekken van additionele middelen kan de wachttijd verkort worden. De bank is vrij het hypothecair krediet te weigeren indien de betrokken persoon niet kredietwaardig wordt geacht. In dat geval wordt het bespaarde bedrag plus de rente uitbetaald. De bank kan het verschaffen van een lening afhankelijk stellen van het afsluiten van een levensverzekeringsover eenkomst. De hypothecaire lening wordt verschaft tot maximaal 80 van de geschatte waarde van het object. Wordt de lening door de Raiffeisen Bausparkasse aange boden dan heeft de spaarder 8 maanden de tijd om er over te beschikken. De Oostenrijkse Raiffeisen Sparkasse kent de mogelijk heid van tussentijdse financiering voor kredietnemers die reeds 30% van het benodigde bedrag gespaard hebben. Dit is een financiering, die vooruit loopt op de eigenlijke bouwspaarfinanciering. Deze tussenfinanciering kost 1 meer dan de normaal volgens het bouwspaarcontract te betalen rente. De betekenis van deze kredieten blijkt uit de in dit artikel opgenomen tabel. Enkele kerncijfers van de Raiffeisen Bausparkasse in mil joenen schilling. contract bestand bouw- spaar- saldi andere opge nomen gelden eigen ver mogen hypoth. lenin gen tussen- kredie- ten 1962 857 78 4 18 47 1965 4.252 465 25 12 360 130 1970 15.818 2143 317 58 2134 416 Mede dank zij de gunstige faciliteiten van de zijde van de overheid heeft het bouwsparen in Oostenrijk een sterke opgang gemaakt. Per eind 1970 liepen bij de 4 bouwspaarinstellingen 540.000 contracten voor een waarde van 77,4 miljard schilling, en stonden leningen uit voor een bedrag van 13.3 miljard schilling. In 1970 werd voor bijna 5 miljard schilling aan leningen verstrekt. Een gerichte spaarinspannmg zorgt voor een extra stroom aan financieringsmiddelen. Deze stroom krijgt een continu karakter, dank zij de contractspaar- vorm en de opeenvolging van spaarders. Op deze wijze wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd bij het oplossen van het woningbouwvraagstuk.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 39