35 betaling en incassoregelingen uitdieping van de relaties worden naar mogelijkheden van verdere rationalisering. Deze massale aantallen posten vragen om verwerkingsmethoden, die èn de kosten èn de snelheid van verwerking zoveel mogelijk ten gunste beïnvloeden. De computer bood en biedt ook hier I belangrijke diensten, waarbij een 1 optimaal snelle verwerking van aangevoerde posten en de daarbij vereiste accuratesse hand in hand gaan. De cliënt vraagt dit, en terecht. Een ander effect van de enorme toeneming van het aantal rekeninghouders mag niet onvermeld blijven; mede niet, omdat hieraan voor onze banken enkele waardevolle aspecten zitten. Door de groei van het aantal rekeninghouders is de belangstelling voor een meer „gestroomlijnd" betalingsverkeer toegenomen bij die instanties, die periodiek grote aantallen andere dan salarisbetalingen hebben te verrichten. Moest vroeger veelal het chequeboekje worden gehanteerd, nu kunnen vele begunstigden in rekening worden gecrediteerd. Ook incasserende instanties tonen interesse voor de nieuwe ontwikkelingen in het betalingsverkeer. Wij noemen in dit verband gas-water-elektriciteits- bedrijven, woningbouwverenigingen, verzekeringsmaatschappijen, omroepverenigingen, uitgevers van kranten en tijdschriften, etc. Zij willen maar al te graag breken met traditionele incasso-procedures. Bodes van ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen b.v. raken uit de tijd. De geconstateerde stroom van nieuwe rekeninghouders èn de computer bieden ongekende mogelijkheden. Dat geldt voor de belanghebbende instanties, maar evenzeer voor onze banken. Incassanten behoeven slechts een (eenmalige) handtekening van de debiteur. Eén periodiek sein naar de computer en de bedragen stromen binnen, massaal en op een vroeger tijdstip dan ooit te voren. Dit is belangrijke winst in vergelijking met het verleden, toen de betalingen langer uitbleven en maar moest worden afgewacht, wanneer het de debiteur schikte te betalen. Geen wonder, dat deze instanties zich geïnteresseerd tonen. Het betalingscircuit wordt korter, met alle gunstige gevolgen van dien. En wat de banken betreft Bij elke bank kent men de tijdrovende afwikkeling van de door cliënten gegeven opdrachten tot automatische betaling. Soms één of enkele posten, vaak echter een groot aantal posten voor eenzelfde begunstigde. Andere raiffeisenbanken en boerenleen banken moeten in opdracht van hun cliënten periodiek niet zelden aan dezelfde begunstigde automatisch betalingen verrichten, in totaal soms honderden posten per maand. Ervan uitgaande, dat de aard van de betalingen en de hoeveelheid posten per begunstigde daartoe aanleiding geven, ligt hier een bij uitstek gunstig klimaat voor nader overleg inzake de invoering van een automatische incasso-regeling. De periodieke betalingen naar de desbetreffende begunstigde kunnen dan worden omgezet in automatische incasso door de begunstigde. De bank behoeft dan niet langer maandelijks voor tal van overboekingen te zorgen, maar wacht op incasso door de begunstigde, waarna de desbetreffende rekeninghouders worden belast. Er is nog een punt van belang. Opvallend is de rol, die de acceptgirokaart de laatste jaren in het betalingsverkeer is gaan spelen. In sterk toenemende mate worden debiteuren met behulp van de bekende kaart door bedrijven en instanties aan hun betalingsverplichting herinnerd. Naar schatting worden momenteel op jaarbasis ca. 50 miljoen acceptgirokaarten in omloop gebracht. En ook dit aantal vertoont een stijgende lijn. Onze banken ervaren dagelijks, dat onder de ontvangers van deze acceptgirokaarten vele cliënten schuil gaan. Vaak cliënten, die betalingen doen, welke beter naar een automatisch incassosysteem zouden kunnen worden overgeheveld. Een en ander uiteraard na overleg met de begunstigde en na verkregen instemming van de cliënt. Naast een voortdurend zoeken naar wegen om ook in het betalingsverkeer als technische ontwikkelingen ten volle te benutten, is er tenslotte nog een zaak, die alle aandacht verdient. Bij alle door ons gevoerde activiteiten in het kader van de girale salarisbetaling, heeft één overweging steeds centraal gestaan, namelijk het aantrekken van nieuwe cliënten, ook voor andere bankzaken. Eenmaal rekeninghouder wordt de cliënt bij zijn bezoek aan de bank regelmatig geconfronteerd met een reeks van diensten binnen onze organisatie. De cliënt vindt er, naast de vele en gevarieerde vormen van sparen, de mogelijkheden van reisbemiddeling, verzekering, effektenaankoop, hypotheekverstrekking etc., kortom hij vindt bij onze bank een uitgebreid dienstenpakket. Onze activiteiten dienen erop gericht te zijn, dat de cliënt bij zijn raiffeisenbank of boerenleenbank uiteindelijk zijn financieel „home" vindt, waar hij niet alleen als houder van een privérekening staat ingeschreven, maar waar hij ook en vooral als een regelmatig spaarder en als cliënt terzake van een of meerdere andere bankdiensten te boek staat. Vele cliënten hebben de weg naar dat „home" al gevonden, anderen daarentegen dienen op de ook voor hen bestaande mogelijkheden te worden gewezen. En om de laatste groep cliënten gaat het! De gezamenlijke raiffeisenbanken en boerenleenbanken tellen thans ca. 1% miljoen rekeninghouders (privé- rekeningen en rekeningen-courant). Eind 1972 zal het aantal van 2 miljoen zijn bereikt. Op dat doel en op een verdere toeneming van het aantal rekeninghouders zal onze aandacht gericht blijven. Daarnaast echter is het van belang, de bestaande relaties (verder) uit te diepen. De binding met de cliënt zal erdoor worden versterkt. Bovendien zullen de resultaten een noodzakelijk tegenwicht vormen voor de kosten, die de privérekeningen nu eenmaal met zich brengen. Overigens: onze kansen beperken zich niet tot de eerdergenoemde 2 miljoen rekeninghouders. Ook onder de ca. 6 miljoen spaarders zijn er nog velen, die nog niet een optimaal gebruik van onze bankdiensten maken. Voor de Centrale Banken en voor de aangesloten banken ligt hier een even belangrijke als omvangrijke taak, die het licht van de schijnwerper alleszins verdient.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 37