32 mm 25.000 25.000 -15.000 15.000-10.000 10.000- 5.000 TABEL I SPREIDING VAN DE BESPARINGEN (SEIZOEN 1969/1970) (aantal ondernemers per besparingsklasse) Besparingsklasse Negatief: 5.000 - 0 Totaal negatief Positief: 0- 5.000 5.000-10.000 10.000-15.000 15.000-25.000 25.000 Totaal positief Totaal Bron: L.E.I. aantal ondernemers 6 5 11 7 5 Indeling naar bedrijfsgrootte 3 - 6 ha 6 - 9 ha 9->9ha 34 16 5 1 2 2 10 12 5 2 5 7 2 3 2 5 3 1 1 2 1 - 1 2 - - 2 28 11 6 11 62 19 22 21 TABEL II DE SPREIDING VAN DE SOLVABILITEIT (PER 1 JANUARI 1970) (aantal bedrijven per solvabiliteitsklasse) Solvabiliteitsklasse Aantal bedrijven continuïteit liquidatie eigen vermogen in van het totale vermogen Negatief 2 0-20 4 20-40 10 40 - 60 20 60-80 7 80-90 4 90-100 11 58 Bron: L.E.I. fruitteelt ele verliezen. Gezien de nog te verwach ten verliesgevende jaren, terwijl daar naast het effect van de andere maatrege len uit het actieprogramma nog moet worden afgewacht, lijkt voor een succes volle toepassing van het herfinancierings- voorstel een nauwkeurige selectie van de bedrijven noodzakelijk. Men zou kunnen overwegen bepaalde minimumnormen vast te stellen voor de omvang en de uitrusting van het bedrijf (ouderdom fruit- 19 10 9 4 3 2 11 58 opsitanden, boomvorm, e.d.) en de finan ciële belasting. Men zal hiermee echter niet kunnen volstaan. Een onderzoek van ieder bedrijf op zijn eigen merites zal noodzakelijk zijn, waarbij men ook een indruk moet trachten te verkrijgen van de capaciteiten van de ondernemer. De toepassing van herfinancieringen op bovenvermelde wijze betekent, dat een aantal bedrijven op eigen kracht verder zal moeten draaien of zal moeten beëin digen. Dit laatste dreigt vooral bij de groep financieel zwaar belaste bedrijven. Op dit moment weten we, dat op veel bedrijven ernstige liquiditeitstekorten zijn opgelost d.m.v. de overbruggingsfinan cieringen, hetgeen echter niet leidde tot een versterking van de bestaansbasis. Wanneer de fruitcrisis nog minstens tot 1975 duurt, dan zullen vooral de zwakke re bedrijven financieel steeds verder af glijden. Bij een aantal daarvan zal ook na een herstel van de fruitprijzen geen ren dabele produktie meer mogelijk blijken. Hoewel men dit ten zeerste kan betreu ren, lijkt een beëindiging van deze bedrij ven de enig werkelijke oplossing, die de betreffende ondernemers voor toenemen de zorgen en teleurstellingen kan sparen. Hoewel dit niet in het rapport Little wordt vermeld, zal ook de uitvoering van de voorgestelde rooiactie voor vele on dernemers een volledige beëindiging van het bedrijf betekenen. Deze groep tuin ders, die hun bedrijf gaan beëindigen hebben het meeste belang bij een gunsti ge saneringsregeling. Zij zouden reeds zeer gebaat zijn bij een soepele toepas sing van de bestaande regelingen op dit gebied. De overheid zou zelfs kunnen overwegen tijdelijk een verbeterde sane- rings- en omscholingsregeling voor de fruitteelt te gaan toepassen. Niet alleen zal dit de problemen van de betreffende tuinders verminderen, ook zal het bijdra gen aan een verlaging van de produktie. Een aantrekkelijke saneringsregeling zal dan ook naast het in het rapport Little vermelde actieprogramma een belangrij ke bijdrage kunnen leveren aan de ge zondmaking van de fruitteelt. Uit tabel II blijkt, dat een niet onaanzien lijk aantal bedrijven meer schulden dan bezittingen heeft. In de meeste gevallen zal echter met behulp van de éénmalige saneringsuitke ring en de ha-toeslag voor de restant schuld een akkoord met de crediteuren kunnen worden getroffen. De ondernemer zal daardoor in staat zijn schuldenvrij aan een nieuwe loopbaan te beginnen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 34