25 moeten afwijken, bij voorbeeld om stormachtige gebieden te ontwijken. In termen van ons bedrijf kan het voorko men dat van de uitgezette koers zal moeten worden afgeweken als gevolg van conjuncturele omstandigheden, als gevolg van maatregelen van De Nederlandsche Bank en last but not least als gevolg van de zetten die onze concurrenten op het schaakbord zullen doen. Hieruit blijkt tevens dat het economische onderzoek en het concurrentieonderzoek van groot belang zijn voor een goede tactische planning. De tactische planning concentreert zich rondom het opstellen van marketingplannen. Het woord marketingplan geeft reeds aan dat hier de beide activiteiten, namelijk marketing en planning, zich concentreren. Het marketing plan is dan ook het essentiële instrument voor onze organisatie voor een slagvaardig beleid. Door het marke tingplan worden immers de besluiten vastgelegd - besluiten zowel van de besturen van de aangesloten banken als van de centrale bank - over de te volgen bedrijfspolitiek op korte termijn. Juist het karakter van de besluitvorming maakt dat de tactische planning van groot belang kan zijn voor de slagvaardigheid van onze organisatie. Het voorgaande samenvattend kan worden gesteld dat planning in wezen het nemen van besluiten over de toekomst is. Deze besluitvorming strekt zich uit over de lange, middellange en korte termijn, in dit artikel ook wel aangeduid met respectievelijk oriëntatie, strategie-bepa ling en tactische planning. Planning is een continu proces, omdat maatschappelijke factoren voortdurend veranderen en omdat interne om standigheden binnen het bedrijf voortdurend koerscorrec ties noodzakelijk maken, maar bovenal omdat zowel de consumenten als het bedrijfsleven - derhalve de markt - steeds nieuwe wensen en behoeften bij de bankier op de tafel zullen leggen. Eerder werd gesteld dat voor een goede marketing een deugdelijke planning onmisbaar is; evenzeer kan worden gesteld dat voor een goede planning de marketing - dat wil zeggen het denken vanuit de consument - van wezenlijke betekenis is.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 27