tactische planning 24 marketing en planning a 30 jaar) vermoedelijk zullen gaan afspelen en ook omdat het begrip oriëntatie veel beter aanduidt dat het hier een continu denkproces betreft; tegenwoordig wor den immers welhaast maandelijks nieuwe gegevens be kend over het magische „jaar 2000", zodat de beeldvor ming over de toekomst voortdurend moet worden aange past. Bij steeds meer grote bedrijven en instellingen in Neder land is het denken over de toekomst een voortdurende bezigheid en wordt van essentieel belang geacht. In dit verband kan worden gewezen op de nota van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. ,,TP 2000", versche nen in 1970, een boekwerk waaraan ongetwijfeld een lang (en kostbaar) proces van „multidisciplinair" denken is voorafgegaan. Binnenkort zal het boek verschijnen van de zogenaamde Club van Rome, een groep privé-toe- komstdenkers die de laatste maanden al veel stof heeft doen opwaaien. Indien men kennis neemt van dit soort publikaties (zie ook het boek „Het jaar 2000" van Herman Kahn en Anthony Wiener) en van uitspraken van toe komstdenkers (in ons land bij voorbeeld prof. Polak) dan ligt de conclusie voor de hand dat onze maatschappij over 10, 20, 30 jaar ingrijpend veranderd zal zijn. Welnu, het is in deze toekomstige maatschappij waarin ons bedrijf zal moeten opereren en het is van belang tijdig na te denken over de plaats die onze bankorganisa- tie in die maatschappij zal moeten innemen. Indien men zich oriënterenderwijs een beeld heeft gevormd waar men heen wil en wat men uiteindelijk wil bereiken, indien men derhalve een keuze heeft gedaan uit een aantal toekomstmogelijkheden, is een basis ge schapen om de strategie vast te stellen, waarmee de uiteindelijke doelstellingen moeten worden bereikt. De strategiebepaling is het onderdeel van de planning, waarbij de besluitvorming voor middellange termijn (5 jaar) aan de orde is. Het uiteindelijke aangezicht van de bank wordt in sterke mate gevormd door de strategiebeslissingen die wij thans nemen, derhalve door de keuze van diensten en produkten die wij nu en in de nabije toekomst op de markt brengen, door de kwaliteit waaronder deze dien sten worden gebracht, door de prijs die wij ervoor vragen, door de methode van advisering of aan de man brengen en door de wijze van reclame die wij voor deze diensten zullen voeren. Uit dit conglomeraat van factoren volgt op langere termijn een bepaald beeld (image), dat het publiek van onze bank zal hebben. Bovendien zijn al deze beslissingen tevens bepalend voor de markten waarin wij zullen opereren. Is eenmaal de strategie bepaald ofwel de koers uitgestip peld waarlangs wij ons uiteindelijke doel willen bereiken, dan komt een derde essentieel onderdeel van de planning aan de orde, namelijk de tactische planning. Dit omvat de planning voor één en twee a drie jaar. Het is duidelijk dat de strategie (de koers) niet alleen bepalend is voor de te volgen tactiek. De omstandigheden waaronder feitelijk wordt gewerkt zijn eveneens van invloed op de beslissin gen, die in het kader van de tactische planning worden genomen. Een goed voorbeeld daarvan is de kapitein van een schip, die de te varen koers van Rotterdam naar New York tevoren zorgvuldig heeft uitgestippeld. Het is echter niet onmogelijk dat hij onderweg van zijn koers zal

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 26