urgentieprogramma 1972 nieuwe onderwerpen 18 Een van de 6 a7 miljard van het jaar 2000? hoe voeden wij de wereld? meer schone, geestelijke goederen moeten voortbrengen: wij zullen onze economie minder moeten la:en groeien en onze inspanningen op nuttige zaken moeten richten. Zoals het ware orakeltaal betaamt, zit in deze uitspraak een flinke portie tegenstrijdigheid. Kijkt men alleen naar de agrarische produktie, dan is de noodzaak van een groei van de produktie over de gehele wereld duidelijk. Ook al zou de synthetische produktie ten dele in de plaats treden van de traditionele, dan zal nog in de meeste gevallen een agrarische plantaardige grondstof (bijv. soja-bonen) nodig zijn om deze syntheti sche produktie mogelijk te maken. De voedselproduktie is er ook niet gemakkelijker op geworden. Ook de agrarische produktie kent nl. zijn afvalproblemen: tijdens de produktie komen onverwerkte kunstmestdelen vrij en ontstaan mestresiduen, die hinder lijk zijn voor de omgeving. Om deze neven-effecten te voorkomen zal men nieuwe investeringen moeten doen (d.w.z. meer produktie in de toeleveringsindustrie) of meer grond geschikt moeten maken voor de landbouw omdat de ha-opbrengsten onvoldoende zijn. Dat alles betekent hogere produktiekosten en duurder voedsel. Kortom! het milieuprobleem kan wat de landbouw betreft alleen worden opgelost door grotere materiële inspan ningen, die ook tegen de achtergrond van de wereldpro blemen nuttig kunnen worden genoemd. Het is blijkbaar regel geworden dat het landbouwschap als spits van de georganiseerde land- en tuinbouwers aan het begin van het jaar een lijst met wensen op tafel legt. In 1970 gebeurde dat voor het eerst in een Urgentieprogramma, in 1971 - het jaar van de verkie zingen - verscheen een zogeheten Meerjarenprogramma en in februari van dit jaar een Urgentieprogramma-1972. De inhoud van dit laatste programma is niet schokkend in de zin, dat er een reeks van nieuwe gedachten in voorkomt. De molen van de politieke besluitvorming draait langzaam en het is vaak een kwestie van geduldig volhouden om resultaten te bereiken. Met zekere genoeg doening wordt overigens in de inleiding van het Urgentie programma gesteld, dat het kabinet-Biesheuvel een aantal zaken uit het Meerjarenprogramma op het regeringspro gramma heeft gezet, zoals de pensioenvrije reserve en de grondbank. In de fiscale sfeer heeft het huidige kabinet een aantal regelingen getroffen in het voordeel van de zelfstandigen, zoals de verhoging van de zelfstandigenaftrek. Uit het Urgentieprogramma zelf vallen enkele nieuwe onderwerpen op. Zo wordt de energievoorziening (elek triciteit, gas) apart genoemd; kennelijk gaat deze steeds meer belangrijke produktiefactor apart aandacht krijgen. Bij de rij van fiscale wensen, is een nieuwe gekomen: verhoging van het landbouwtarief voor de B.T.W. zonder een overeenkomstige verhoging van de voordruk. Hier heeft West-Duitsland kennelijk model gestaan: daar heeft men op deze wijze een compensatie verkregen voor een verlaging van landbouwprijzen door de revaluatie. De verhoging van de B.T.W. brengt nl. ook een verhoging van de grensbescherming mee omdat daar de B.T.W. wordt verrekend; het binnenlandse prijspeil wordt er door verhoogd als ware er een importheffing (en overeenkom stig exportrestitutie) ingesteld. Het landbouwschap argu menteert een dergelijke bescherming door te wijzen op de grote verschillen in belastingdruk in de E.E.G.-landen. Een nieuwe plaats krijgen ditmaal het milieu en de recreatie. In het bestuur van het Landbouwschap is vooral over de recreatie nogal gesproken, omdat sommi gen vonden dat er een gericht beleid, eventueel gesteund door subsidie, moet komen dat recreatie (i.c. kamperen en logeren) op de boerderij aantrekkelijk maakt. Zijlstra, voorzitter van de C.B.T.B., en Van der ploeg, voorzitter van de N.V.V.-landarbeiders, lieten zich in deze richting uit. Mertens, voorzitter K.N.B.T.B., wilde geen enkele illusie wekken dat voor een modern bedrijf het houden van toeristen in ons land enig economisch perspectief zou bieden; hij wilde dus zijn adem sparen voor meer belangrijke zaken uit de wensenlijst.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 20