resultaten 13 van een tweede verbouwing, die het mogelijk moet maken de werkzaamheden, die voortvloeien uit de spec taculaire groei aan relaties, op te vangen. In 1970 werd door haar voor een totaalbedrag ad ƒ16,8 miljoen gefinancierd, hetgeen in 1971 ondanks de conjuncturele inzinking, welke met name voelbaar was in de sector autofinancieringen, is opgelopen tot 24 miljoen. In de loop van 1971 werd het debiteurenbestand van De Het gebouw van de Boerenleenbank te Aalst, waarin tevens gevestigd het hoofdkantoor van De Lage Landen Er is thans een ontwikkeling gaande, dat tussenpersonen hoe langer hoe meer relaties leggen met plaatselijke leveranciers van te financieren objecten. Dit is wellicht mede bevorderd door de uitbreiding van het financierings pakket, welke successievelijk bij De Lage Landen heeft plaatsgevonden: 1. De financieringsduur van het huurkoopcontract kan in i een aantal gevallen op 4 of 5 jaar worden gesteld. |2. Naast personenauto's, vrachtauto's en landbouwwerk tuigen kunnen thans ook aannemersmateriaal en ande re grote machines en werktuigen (voorzover roerend) gefinancierd worden. Bovendien worden in de con sumptieve sector naast tour- en stacaravans tevens ook pleziervaartuigen als object van financiering ge accepteerd. 3. In samenwerking met bepaalde leveranciers worden zogenaamde stockfinancieringen verleend en leasing constructies voorbereid teneinde de huurkoopfinancie ringen ten behoeve van de afnemers van die leveran ciers naar De Lage Landen te leiden. In juli 1969 is De Lage Landen in feite haar werkzaamhe den begonnen in gehuurde lokaliteiten van de boeren leenbank te Aalst. Zij staat momenteel aan de vooravond Lage Landen op de computer gebracht. Het uitstaande debiteurensaldo inclusief de financieringsrente wordt voorlopig per ultimo 1971 geschat op ƒ30,5 miljoen en als volgt globaal verdeeld over ca. 4.600 relaties, welke merendeels maandelijks een aflossing op hun contract moeten voldoen: aantal reke ningen hoofdsom Fabrieksnieuwe personenauto's 1.450 4.700.000,- Gebruikte personenauto's 1.250 3.400.000,- Fabrieksnieuwe bestel- en vrachtauto's 375 cn co O O O O ~l Gebruikte bestel- en vrachtauto's 150 1.700.000,-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 15