gemeenschappelijke persconferentie in apollohotel te amsterdam 6 Op dinsdag 25 januari jongstleden vond in het Amster damse Apollohotel een persconferentie plaats die even als dat het vorige jaar het geval was, gehouden werd onder de vlag van de Coöperatieve Raiffeisen-Boeren- leenbank W.A. Tijdens deze persconferentie werd een verslag gepresen teerd van de ontwikkelingen in onze beide coöperatieve kredietorganisaties in 1971. Enkele tientallen vertegenwoordigers van de grote lande lijke dagbladen, de regionale pers, de landbouwbladen en andere organen woonden de bijeenkomst bij. Zij werd gepresideerd door dr. A. J. Verhage, terwijl met hem achter de tafel hadden plaatsgenomen de heren mr. Ph. C. M. van Campen, drs. R. Manschot, drs. F. P. J. Bakx en ir. J. W. Hudig. Nadat dr. Verhage de aanwezigen welkom had geheten, behandelde hij aan de hand van een ter plaatse uitgereikt Gemeenschappelijk bericht, de ontwikkelingen in de orga nisaties. In het eerste deel van zijn betoog concentreerde hij zich daarbij op de voortgang van de samenwerking tussen onze beide centrale landbouwkredietinstellingen. Hij rele veerde nogmaals de doelstellingen van de Raiffeisen- Boerenleenbank W.A. - zoals ze vermeld staan in de colofon van dit blad op pagina 1 en gaf een overzicht van de werkzaamheden van de verschillende organen gedurende de afgelopen maanden en vooral voor de komende tijd tot aan de algemene vergaderingen van beide organisaties. Speciale aandacht wijdde hij aan de Commissie van

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 8