5 Noodwoning van jonge pachter in Oostelijk Flevoland taris medegedeeld, dat het ernstig be zwaar heeft tegen de voorgestelde wijzi ging van de erfpachtsduur, zolang niet zeker is, of voor de verlenging en de vergoeding een passende regeling is ge vonden. Deze bepalingen zijn van essen tieel belang voor de rechtszekerheid en de kredietwaardigheid van het recht. Het Landbouwschap bepleit voor 1972 een voortzetting van de uitgifte van erf- pachtsbedrijven op basis van de thans geldende altijddurende erfpachtsovereen komst. Het bezwaar en verzoek van het Land bouwschap kunnen wij geheel onder schrijven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 7