in woorden en miljoenen december: uitgekomen verwachtingen 46 Heeft de maand december ons in het verleden, ook wat de ontwikkelingen in het bedrijf van de aangesloten banken betreft, nogal eens voor verrassingen geplaatst, van de afgelopen decembermaand kan dat zeker niet gezegd worden. Integendeel, vrijwel alles verliep volgens de verwachtingen. De effectenportefeuille verminderde met ƒ11 miljoen als gevolg van aflossing op uitgelote pandbrieven van de n.v. Boeren-Hypotheekbank. De leningen en beleggingen vertoonden enige daling. Voor december is dat normaal. De stijging in december 1970 werd veroorzaakt door de toen incidenteel grote vraag naar leningen in verband met fiscale wijzigingen die in 1971 van kracht werden. Bij de spaargelden zette zich de tendens van de afgelopen maanden voort. Daarbij kan nog opgemerkt worden dat het decembercijfer van 1970 werd beïnvloed door anticipatie-inkopen in verband met verwachte prijsstijgingen. De sterkere daling van de tegoeden op privérekeningen en overige rekeningen-courant kan als normaal worden beschouwd, gezien de groeiende rente- en aflossingsverplichtingen op leningen en gezien de sterke spaaraanwas. De cijfers tot en met december zullen wij hier niet verder bespreken. Elders in dit nummer vindt u een artikel over de gang van zaken in 1971 bij onze gezamenlijke organisaties.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 48