districtsdirecteuren voor het eerst gezamenlijk bijeen 43 Toen op 10 januari in Amstelveen een vergadering begon, waarbij alle dis trictsdirecteuren verenigd waren, kreeg men het gevoel dat hiermee in het kader van de fusievoorbereidingen een belangrijke stap was gezet. Het betekende immers dat daarmee de adviseurs en vertrouwensmannen van alle plaatselijke banken voor het eerst aan één tafel waren verenigd. Onder de leiding van de heren Van der Linden en Kerkmeester, die elkaar als voorzitter zullen afwisselen, zullen deze vergaderingen veelvuldig worden belegd. Het onderlinge overleg dat aldus wordt gevoerd en de overdracht van infor matie, welke tot stand komt, is van grote betekenis omdat de districts directeuren als raadgevers voor de besturen en directies van de plaatselijke banken optreden. Het onderlinge overleg zal er voorts toe leiden dat de adviezen op uniforme wijze uitgedragen zullen worden. Het was verheugend tijdens de vergadering van 10 januari te kunnen consta teren dat er van verschillen in opvatting over belangrijke kwesties vrijwel geen sprake was. In een goede sfeer werd een lange agenda op een zodanige wijze afgewerkt dat men nauwelijks de indruk kreeg dat hier twee groepen functio narissen met verschillende zakelijke achtergronden vergaderden. Met enthou siasme heeft men zich ingezet om niet langer naast elkaar maar met elkaar te werken aan een zo vruchtbaar mogelijke communicatie tussen de plaatselijke banken en de centrale banken. Tijdens de lunchpauze poseerden de districtsdirecteuren even voor onze fotograaf. Onder hen de heren H. Wesselius en drs. A. J. Bierings van de cen trale banken. De heer A. B. A. Huls was wegens ziekte afwezig. Van links naar rechts staande: de heren H. Wesselius, J. F. J. Vreeswijk, drs. A. J. Bierings, B. H. Mars, A. Secuur, J. Wilschut, J. J. in der Maur, drs. H. C. G. Bak, J. Visser, P. B. B. Ideler en A. J. A. Peeters Weem. Zittend van links naar rechts de heren A. Oud kerk, B. A. A. v. d. Weijst, H. R. Meijer en F. M. Joosten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 45