uit de inhoud RAIFFEISEN BOERENLEENBANK Uitgave van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank W.A. EERSTE JAARGANG NUMMER 2, FEBRUARI 1972 COÖPERATIEVE RAIFFEISEN- BOERENLEENBANK W.A. Oprichters en leden Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Bank te Utrecht, opgericht in 1898, waarbij aangesloten 625 banken met ruim 1840 vestigingen en de Coöperatieve Centrale Boerenleen bank te Eindhoven, opgericht in 1898, waarbij aangesloten 574 banken met ruim 1160 vestigingen. Voorzitter van de Raad van Beheer C. G. A. Mertens Voorzitter van de Floofddirectie Dr. A. J. Verhage Floofdredacteur mr. J. R. Flaverkamp Bureauredactie K. de Mol, J. v. d. Nieuwenhof Adres redactie Prof. E. M. Meijerslaan 1, Amstelveen Telefoon 451451, toestel 126 Dit blad is de voortzetting van DE BOERENLEENBANK en de RAIFFEISEN BODE Abonnementenadministratie telefoon 030 - 328411, toestel 461 Abonnementsprijs per jaar 20, Lay-out H. Jonkman Offsetdruk Floonte N.V. Het doel van de Raiffeisen-Boerenleen bank W.A. is als volgt in de statuten omschreven: ten eerste: het voorbereiden van een zo volledig mogelijk samengaan van de Centrale Raifteisen-Bank en de Centrale Boerenleenbank; ten tweede: het voorbereiden en bevorderen van de harmonisering van het beleid van de Centrale Raiffeisen-Bank en van de Centrale Boerenleenbank ten opzichte van de bij hen aangesloten banken; ten derde: het uitoefenen van het bank bedrijf met al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, en met name het verrichten van die activiteiten, die door de Centrale Raiffeisen-Bank en de Centrale Boerenleenbank zijn en nog zullen worden samengevoegd en aan de Bank zullen worden overgedragen; ten vierde: het voorbereiden van de vorming van één centrale kredietinstelling voor alle banken op coöperatieve grondslag. Raiffeisen Boerenleenbank biz. Naamgeving en wat daaraan vastzit 2 De districtsdirecteur en zijn functie 2 De persconferentie in Amsterdam 6 Nadere kennismaking met prof. dr. Vlak 10 1971 in kort bestek 14 Ruilverkaveling en wereldhandel 16 De boer en zijn topcoöperatie 22 Een actieprogramma voor appelen en peren 30 H. J. J. Reintjes 34 De hoofdafdeling Aanverwante Diensten 37 Uit onze historie 44 In woorden en miljoenen 46 Steiger voor sportvissers in ruiiverkaveiingsgebied Kanisvliet te Zeeland. (Foto Cultuurtechnische Dienst)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 3