21 Westeuropese deskundigen zijn de mening toegedaan, dat, nu de Japanse uitvoer naar de Verenigde Staten aanzienlijk moeilijker geworden is, West-Europa het jacht terrein van de Japanse exporteurs zal worden. Geheel ongegrond is deze verontrusting niet: West-Europa gaf in de maand oktober een invoerstijging van Japanse produk- ten met 165 te zien. 3. De inmiddels berucht geworden invoertoeslag van 10% en de fiscale bevoordeling voor Amerikaanse investeringsgoederen werden onder grote druk van de tegenspelers van de Verenigde Staten door de Amerikaan se autoriteiten na het akkoord ingetrokken. 4. Om de internationale kapitaalbewegingen, die normaal plegen te reageren op veranderingen in verschillende renteniveaus, in de rijke industrielanden enigszins af te remmen, werd afgesproken dat de marge, waarbinnen de wisselkoers mag fluctueren, verruimd zal worden van 2 tot 4,5 Voor Nederland impliceert deze afspraak, dat De Neder- landsche Bank dollars moet kopen indien de prijs onder de ƒ3,17 3/16 dreigt te zakken c.q. dollars moet verkopen indien de prijs de 3,31 3/4 overschrijdt. 5. De deelnemers spraken hun bereidheid uit om in te gaan op de eis van de Verenigde Staten, te onderhandelen over de handelsregelingen. Reeds in december van het afgelopen jaar heeft een Amerikaanse delegatie onder leiding van Eberle met de EEG-commissie te Brussel gesproken over vraagstukken van handelsregelingen die „een relevante factor worden geacht voor het waarborgen van een nieuw en blijvend evenwicht in de internationale economie". Vrij vertaald wil dit zeggen, dat de Verenigde Staten van de EEG-landen bepaalde concessies eisen op het gebied van tariefmuren, voorts afschaffing van tariefpreferenties voor citrusvruchten uit de landen rondom de Middellandse Zee en het niet afsluiten van voorkeursakkoorden tussen de EEG en de EFTA-landen, die geen lid van de Europese Gemeenschap worden. De onderhandelingen die enige dagen geduurd hebben, werden een maand verdaagd. hervorming van het internationaal monetair bestel gecon fronteerd wordt met een aantal problemen die niet op korte termijn opgelost kunnen worden De nationale economieën zijn door de sterk expanderende internatio nale handel dusdanig internationaal met elkaar verweven, dat alleen een supranationaal orgaan kan zorgdragen voor een internationaal monetair evenwicht. Maar zolang dat orgaan onvoldoende autoriteit bezit om de leden- landen in de pas te doen lopen, zal er van een wezenlijke hervorming nog geen sprake zijn. Grote landen doen nu eenmaal niet zo snel afstand van hun nationale bevoegdheden. Kleinere landen doen dit gemakkelijker: hun nationalisme is hun internationalis me. HOE KOMT MEN AAN DE PARITEIT 1 fl. 3,2447 Volgens de oude pariteit was de waarde van één Nederlandse gulden gelijk aan: 1 s, 1 10 X troy ounce goud - 3.62 35 1267 troy ounce goud (31,1 gram) Immers 1 was gelijk aan fl. 3,62 en de prijs van 1 troy ounce goud was 35. Na de herziening van de pariteit en de verhoging van de goudprijs in dollars (1 troy ounce goud is nu 38) is 1 Amerikaanse dollar equivalent aan: 1 38 X 126700 102,76 3,2447 gulden. Zie voor vervolg van het financiële overzicht (geld- en kapitaalmarkt) pagina 42 6. Ten slotte kwamen de Tien overeen, dat er zo snel mogelijk besprekingen dienen te worden gehouden over de hervorming van het internationale betalingssysteem. Met de totstandkoming van de nieuwe vaste wisselkoer sen hebben de tien rijke landen slechts een eerste stap gezet op weg naar een werkelijke oplossing van de internationale monetaire crisis. Immers de convertibiliteit van de dollar is nog steeds opgeschort en het laat zich aanzien dat de Verenigde Staten niet meer naar die situatie terug willen. Het internationale monetaire systeem zou dan immers weer afhankelijk worden van de stand van zaken van de Amerikaanse economie. Bovendien overtreft het bezit van dollars buiten de Verenigde Staten de Amerikaanse goudvoorraad aanzienlijk. Ook is niet gesproken over de rol en de prijs van de Special Drawing Rights, die volgens het plan Barber in belangrijke mate de rol van het goud als monetaire reserve dienen over te nemen. Officieel is de SDR in een bepaalde hoeveelheid goud uitgedrukt, die gelijk is aan één dollar en derhalve is de SDR door de goudprijsverhoging in waarde gestegen voor die landen, die niet gerevalueerd hebben. Het behoeft geen betoog, dat de problematiek van de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 23