1971 in kort bestek 14 kredietverlening In dit artikel zal de gang van zaken bij onze beide organisaties als een geheel worden beschreven. Alleen daar waar dit uitdrukkelijk wordt vermeld hebben de gegevens op afzonderlijke onderdelen betrekking. De tussen haakjes vermelde cijfers hebben betrekking op het jaar 1970. Omdat wij voor wat de aangesloten banken betreft bij het samenstellen van dit artikel nog slechts de beschikking hadden over gegevens van de eerste elf maanden, dragen de gebruikte cijfers in het algemeen een voorlopig karakter. In de vroegere afzonderlijke maandbladen werd in het jaaroverzicht ook de monetair-economische ontwikkeling in het voorbije jaar behandeld; deze beschouwing is thans reeds opgenomen in het financieel overzicht van ons januarinummer. Conjunctuurinvloed bij bedrijven Zowel in het actieve als in het passieve bedrijf van onze organisaties heeft de zich in de loop van 1971 steeds duidelij ker aftekenende verzwakking van de conjunctuur een belangrijke rol ge speeld. In het actieve bedrijf lag de nominale kredietvraag weliswaar maar weinig be neden het niveau van 1970, maar er was toch duidelijk sprake van een daling van de investeringsanimo, zowel in de meeste agrarische sectoren als daarbuiten. Naar mate het jaar vorderde werd deze ont- wikke ing steeds duidelijker. Met name in de veredelingssectoren en op de gemengde landbouwbedrijven werd de conjunctuursinvloed nog ver sterkt door de minder gunstige bedrijfs resultaten in de afgelopen twee jaren. Kon in 1970 reeds gesproken worden van een afnemende groei van de krediet- vraag van akker- en weidebouwbedrij- ven, in het verslagjaar werd die tendens door de conjuncturele ontwikkelingen nog versterkt. Door de in het kader van de financieringsregeling voor de aankoop van zware stookolie verstrekte zoge naamde oiievoorschotten, vertoonden de verstrekte leningen aan tuinders nog een toeneming. Behoudens bij de bloementeeltbedrijven was echter ook in de tuinbouw sprake van een dalende geneigdheid tot investe ren. De kredietvraag van de zijde van de op plaatselijk niveau werkende land- en tuinbouwcoöperaties was eveneens lager dan in 1970. Hoewel de conjunctuur zijn invloed ook op het midden- en kleinbedrijf buiten de agrarische sector niet gemist zal hebben, lag daar de kredietvraag nog ongeveer op hetzelfde niveau als in 1970. Veel woningbouw Vooral in de eerste helft van 1971 hebben maatregelen in het kader van de beper king van het lange kredietbedrijf de ver strekkingen van nieuwe leningen aan par ticulieren nog afgeremd. Desondanks la gen de verstrekkingen van nieuwe lenin gen in deze sector op een hoger niveau dan iri het voorafgaande jaar. De voor naamste oorzaak hiervoor wordt ge vormd door de blijvend grote vraag naar woningbouwleningen. Dit is mede een gevolg van de aanpassing van de subsi dieregeling voor de particuliere woning bouw aan de sterk gestegen grond-, bouw- en rentekosten. Nu een dergelijke aanpassing ook voor 1972 heeft plaats gevonden, mag ook voor het lopende jaar op een grote vraag uit deze sector worden gerekend, zeker nu in september de voorwaarden voor dit soort leningen zijn verlicht door de verlaging van het aflossingspercentage. De verstrekkingen van nieuwe persoonlij ke leningen lagen maar weinig boven het niveau van 1970. Ook daarbij heeft de kredietbeperking een rol gespeeld. Minder dan in 1970 In totaal werden er in het afgelopen jaar door onze gezamenlijke organisaties nieuwe vaste leningen verstrekt tot een bedrag van 3,7 (3,6) miljard. Daarvan kwam ongeveer 2,0 (1,9) miljard voor rekening van de plaatselijke Raiffeisen- banken en ongeveer ƒ1,3 (1,2) miljard voor rekening van de plaatselijke Boe renleenbanken. Van het genoemde totaalbedrag ging 31 (35) procent naar de agrarische sec tor, 19 (20) procent naar de middenstand en de overige 50 (45) procent naar parti culieren. Door de normale groei van de aflossingen was de toeneming van het uitstaande bedrag met 1,60(1,76) mil- Verstrekkingen naar beroep in 1971 agrarische sector 31 °/o (112°) niet-agrarische bedrijven 19 68 particulieren 50% (180°)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 16