nadere kennismaking met prof. dr. vlak Prof. dr. G. J. M. Vlak was hoofd van de Economische Afdeling van de Eindhovense Centrale Bank en hoofd van de hoofdafdeling E.Z. van de C.R.B. toen hij op 1 november van het vorige jaar benoemd werd tot lid van de hoofddirectie van de Coöperatieve Raiffeisen-Boeren- leenbank W.A. te Amstelveen. ,,De Leenheer", het personeels blad van de C.C.B. wees, toen het 1 prof. Vlak gelukwenste, op de „fraaie bliksem-carrière" die hij gemaakt heeft en men zal daarbij ongetwijfeld gedacht hebben aan de nog jeugdige leeftijd van de benoemde en aan het feit, dat hij nog slechts enkele jaren in Eindhoven werkzaam was. Diezelfde overwegingen zijn voor de redactie aanleiding geweest om prof. Vlak in dit nummer speciaal voor het voetlicht te halen. Zijn bekendheid in de breedte van onze organisatie is waarschijnlijk - en ook begrijpe lijk - omgekeerd evenredig aan de snelheid van zijn carrière. Het was de redactie een genoegen te ervaren, dat prof. Vlak hier zelf net zo over dacht en onmiddellijk bereid was voor de lezers van ons blad het een en ander over zichzelf en zijn werk te vertellen. Kunt U ons eerst iets vertellen over wat U vóór Uw indiensttreding bij de C.C.B. deed? Ik heb in Tilburg gestudeerd. Na mijn afstuderen in 1963 werd ik wetenschappelijk medewerker van prof. H. W. J. Bosman, hoogleraar in het geld-, krediet- en bankwezen. Naast het wetenschappelijk werk voor prof. Bosman, bereidde ik een proefschrift voor, wat tot gevolg had, dat ik in maart 1967 promoveerde op de dissertatie „Het Nederlandse Valuta-garantiefonds 1936- 1940". In hetzelfde jaar volgde de benoeming tot lector voor het vak Geld-, Krediet- en Bankwezen aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Om even bij het allereerste begin te beginnen, ik ben in Indonesië geboren. Gedurende de oorlog was ik echter in Nederland, omdat mijn vader voor het uitbreken van de oorlog met verlof was. We woonden in Utrecht, in Tuindorp. Daar, in

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 12