(wat ons bezighoudt] wob wob 4 EEN PAPIEREN BANK? De jonge, in december 1970 door de Utrechtse en Eindhovense Centrale Ban ken gezamenlijk opgerichte Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank W.A. heeft ze ker niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad. Soms is die bank in de pers meteen maar bestempeld als de tastbare, kolossale concentratie van het tot nu toe over twee organisaties ver spreide coöperatieve bankwezen. Men leek weieens vergeten te zijn, dat die nieuwe bank op zich zelf helemaal nog geen fusie betekent, maar dat ze slechts bedoeld is om het samengaan tussen de twee Centrale Banken en hun organisa ties voor te bereiden. Ook in onze eigen kring is uitgebreid over deze Raiffeisen- Boerenleenbank gepraat en geschrevan. Met name het doel en de middelen, die voor het bereiken van dat doel worden aangewend, zijn uitvoerig besproken. Dit alles moge zo zijn, maar ondertussen lijkt het er wel een beetje op dat onze nieuwe creatie een bank is geworden, waar je over praat en desnoods over schrijft, maar waarvan je nooit een con creet, tastbaar beeld voor ogen krijgt. Is het een soort Chinese papieren tijger: een beest wat niet is dat men denkt dat het is, omdat het er helemaal niet is? Gelukkig kunnen we de lezer helemaal geruststellen. Het is geen papieren bank. Die schijn is er nog op het moment, dat dit artikel geschreven wordt (begin de cember 1971), maar zal verdwenen zijn, wanneer het iii druk verschijnt. Om even in beeldspraak te blijven: de eerste glimp van de tijger zal opgevangen worden in de loop van december 1971. Dan wordt het kantoorgebouw in Amstelveen be trokken, de Hoofddirectie betrekt daar zijn zetel, personeel krijgt er zijn stand plaats en de concrete werkzaamheden nemen een aanvang op een breder ter rein dan tot nu toe. Wij hadden graag in dit eerste nummer wat meer over onze Amstelveense bank willen schrijven, niet alleen om het doel, dat ze nastreeft, maar eenvoudig over wat ze is en hoe ze werkt. Helaas is dat nog te vroeg; het is nu nog te veel zo'n papieren bank. Zeer binnenkort zal de bank echter meer zichtbaar voor binnen- en buitenwacht een eigen leven gaan leiden. Overigens is „eigen leven" hier zeer betrekkelijk. Het doel is immers de voor bereiding van de fusie. Deze bank is geen doel in zich zelf. Als straks de beide Algemene Vergaderingen tot de fusie mochten besluiten, dan zal de bank plaats moeten maken voor of omgezet moeten worden in de ene nieuwe ge meenschappelijke Centrale Bank. Dan komt ook de volle taak aan de orde, die zij nu alleen maar helpt voorbereiden. Men denke trouwens over de voorberei- dingstaak niet gering! Daar moet heel wat voor gedaan worden! Voorshands en voorlopig zal er dus in Amstelveen de Raiffeisen-Boerenleen bank zijn. We hopen er in de toekomst in dit blad wat meer over te vertellen, vooral over zaken, waarvan zeer aanne melijk is, dat zij, ook nadat de fusiebe- sluiten genomen mochten zijn, door de dan optredende nieuwe Centrale Bank onveranderd worden overgenomen. Op dat overnemen moet immers de voorbe reidende taak zijn gericht. Het voorberei den moet, wil het goed geschieden, onte genzeggelijk voortdurend die nieuwe Centrale Bank, voor ogen houden. Wij zelf ondervinden bij het schrijven van dit stukje daarvan al de verplichtingen, die dat oplegt! Graag hadden we voor onze Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank W.A. een afkorting gebruikt. We hadden dan kunnen schrijven over bijvoorbeeld de CRB, de Corabo, de Rabo, de Raibo of nog andere fraaie samenstellingen kun nen bedenken. Zorgvuldig, met enig kunst- en vliegwerk hebben we dat ver meden. Want maar al te snel zou zo'n afkorting kunnen inburgeren en zou een precedent geschapen zijn voor de thans nog niet vaststaande naam van de even tuele nieuwe Centrale Bank. Dat mag niet, maar lastig is het wel! ACTIEPROGRAMMA VOOR APPELEN EN PEREN De Nederlandse fruitteelt gaat nog een zeer moeilijke tijd tegemoet. Zonder dras tische maatregelen, waarbij overheidshulp niet kan worden gemist, zullen vele bedrij ven deze periode niet kunnen overleven. Het is mogelijk, dat slechts de verouderde bedrijven de crisis zullen doorstaan, maar de moderne bedrijven verloren zullen gaan. Dat rapporteert A. D. Little in zijn „Action Program for Apples and Pears". Een rap port, dat het resultaat is van een onder zoek naar de levensvatbaarheid van de Nederlandse appel- en pereteelt, in op dracht van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Het rapport komt tot de conclusie, dat in Nederland mogelijkheden aanwezg zijn voor een rendabele fruitteelt. Het moderne Nederlandse bedrijf wordt in het algemeen doelmatiger beheerd dan de Franse en Italiaanse. De Nederlanders munten uit in de teelt, en doelmatigheid van de produktie en in onderzoek. Er zal echter een herstructurering van de fruitteelt nodig zijn en een correctie van het Nederlandse (en buitenlandse - red.) overaanbod om deze voordelen te kunnen uitbuiten. In zijn actieprogramma stelt Little een aantal maatregelen voor, welke kunnen leiden tot de gewenste situatie: Het areaal zal verkleind moeten worden; het sortiment gewijzigd; de normen voor sortering en bewaring verzwaard; modernisering van het veilingsysteem is nodig, alsmede meer en doelmatiger marketing; valorisatie van de appels en peren is gewenst en er dient overheidssteun aan moderne telers te ko men om de huidige crisis die tot 1975 zal duren te overbruggen. Dit alles zal slechts mogelijk zijn, indien de individuele fruitteler, het bedrijfsleven en de overheid bereid zijn de taak, die ieder in het rapport wordt aangewezen, te aanvaarden en uit te voeren. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de factor tijd, omdat anders reeds veel verloren zal zijn gegaan en niemand meer weet wat hem te doen staat. OPENBARE VERGADERING N.C.R. Het coöperatiewezen in Nederland is een instituut rijk waarbij 28 op coöperatief ge bied werkzame organisaties zijn aange sloten: de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw. Ongeveer ander half jaar geleden werd besloten de in 1934 opgerichte Nationale Coöperatieve Raad te reorganiseren. Het besluit viel na een soort „verlovingstijd" tussen de drie cen trale landbouworganisaties en de centrale coöperaties; een kennismakingsperiode die zich sinds 1966 afspeelde binnen de Nederlandse Raad van Overleg voor land en tuinbouw. In 1970 aanvaardde de algemene vergade ring van de N.C.R. een statutenwijziging waarmee de reorganisatie van de Raad een feit werd. In de nieuwe naam van de organisatie, de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (de afkorting N.C.R. bleef), hebben de leden-organisa-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 6