in woorden en miljoenen gezamenlijk 46 Via deze rubriek zullen wij u voortaan maandelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij de gezamenlijke aangesloten banken en van de spaarresultaten bij de diverse spaarinstellingen. Daartoe zijn hierbij een tweetal tabellen opgenomen met daarin de meest essentiële gegevens van de aangesloten banken, alsmede een tabel over de spaarontwikkeling. Maandelijks zullen deze gegevens, voor zover nodig, van commentaar worden voorzien. Wij hebben gemeend om in het kader van dit nieuwe maandblad, vooruitlopend op de definitieve totstandkoming van de fusie, de gegevens van de beide organisaties gezamenlijk te moeten presenteren. Wel zal, indien dit relevant is, bij de bespreking van de cijfers een uitsplitsing worden gemaakt; de ervaring heeft echter geleerd dat de ontwikkelingen bij onze beide organisaties vrijwel steeds parallel lopen. Nadat in de maanden sedert mei de toeneming van de leningen en beleggingen steeds beneden het niveau van 1970 had gelegen, was er in november weer sprake van een geringe stijging. Wellicht heeft daarbij de verlaging van het aflossingspercentage voor nieuwe leningen, die in september werd ingevoerd, reeds een rol gespeeld. Na de ten opzichte van 1970 minder spectaculaire groei van de spaartegoeden in het derde kwartaal, veroorzaakt door de overboekingen in die periode van 1970 van privérekeningen naar spaarrekeningen, bewoog de spaaraanwas zich in oktober en november weer circa 50 procent boven het niveau van 1970. Daarmee werd de tendens van het eerste halfjaar voortgezet. Datzelfde kan ook gezegd worden van de bankdeposito's; de groei daarvan ligt aanzienlijk lager dan in 1970 als gevolg van de minder gunstige geldmarkttarieven. De aanwas van de op rekeningen-courant, waaronder zowel zakelijke rekeningen als privérekeningen zijn begrepen, toevertrouwde middelen bleef in november aanzienlijk achter bij die van november 1970. Mogelijk was hier sprake van een verschuiving tussen oktober en november.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 48