kringvergadering 43 Centrale Kring bezien en wikken en wegen. Zij kan bij enig discussie punt ook nieuwe pro of contra's ontdekken of mogelijk nieuwe wegen inslaan. Het zou remmend op het resultaat van de Commissie werken, indien deze van te voren aan enige, zeer bepaalde uitspraak zou worden gebonden. Naar dit voorstel heeft men gehandeld. Dat betekent niet dat er niets gezegd is. Integendeel, al werden dan geen officiële uitspraken gedaan, er is heel wat te berde gebracht. Belangrijke opmerkingen en natuurlijk ook min der belangrijke. Vragen zijn gesteld en soms ook met klem meningen naar voren gebracht. Dat alles was de be doeling ook. Al hetgeen in deze hernieuwde, door de behandeling in de (k)ringvergaderingen meer toegespitste discussies naar voren kwam, is potentieel als bouwstenen voor de toekomstige organische structuur beschikbaar. Er zijn grote en kleine stenen onder, harde en brokkelige. Vooral de Commissie van 18, die deze maand een nieuwe serie vergaderingen begint zal moeten overwegen, welke van deze stenen ze bruikbaar of onbruikbaar vindt. Ze krijgt er een hele vracht aangedragen, licht en zwaar door elkaar. Er zijn ook een aantal stenen apart gezet voor later. Een paar grote brokken. Terecht is nl. van de zijde van Bestuur/Raad van Beheer en directies van de Centrale Banken opgemerkt, dat het verstandig is ons nu alleen te bepalen tot de fusie zelf. De bestaande structuren moeten geharmoniseerd worden. Dat is nu onze taak en dat is al moeilijk genoeg. Gaat men echter thans ook aangelegenheden aanpakken, die niet wezenlijk voor de fusie zijn, b.v. omdat ze bij Eindhoven en Utrecht precies gelijk liggen, en gaat men proberen zulke aange legenheden anders, beter te regelen, dan schieten we over ons (voorlopige) doel heen. Ondertussen wordt ook van laatstgenoemde zijde erkend, dat het goed is ons over bepaalde punten in de toekomst nader te bezinnen. Maar dan na het tot stand komen van de fusie. Er werd daarom in de toekomst de instelling van een structuur commissie in het vooruitzicht gesteld, die zich in de meest gewenste structuur van de ene nieuwe organisatie zal verdiepen. Wij menen, dat deze gedachte van een structuurcommissie algemeen aanvaard is geworden. Her haalde malen werd een discussiepunt niet voor de Commissie van 18 maar voor de Structuurcommissie 'gereserveerd'. Rest ons nog te vertellen, dat eveneens herhaalde malen door de Raad van Beheer en de Hoofddirectie al in de vergadering werd medegedeeld, dat zij zich voorstelden een bepaald onderdeel uit de discussienota's te verande ren of aan te vullen, zulks overeenkomstig hetgeen in een (k)ring of centrale vergadering was naar voren gekomen. Daarmee zal de Commissie van 18 het dus in ieder geval gemakkelijk hebben. De bel voor de derde ronde gaat nu luiden. De Commissie van 18 gaat zich op de materie concentreren en daaruit zal, naar gehoopt mag worden, een echt ontwerp voor de statuten van de nieuwe Centrale Bank en voor de aangesloten banken resulteren. De derde ronde zal dan gewijd zijn aan de behandeling in (k)ringen en centrale (k)ringvergaderingen over deze concept-statu ten. Het eerste halfjaar van 1972 wordt ook een druk vergaderseizoen!

Rabobank Bronnenarchief

T07 | 1972 | | pagina 45