voortgezet beraad in centrale 42 Centrale Ring. In december van het vorig jaar zijn de Centrale Kringver gadering en de Centrale Ringvergadering weer bijeen geweest. Een dag na elkaar, de een in Eindhoven, de ander in Utrecht. Voor de deelnemers aan die bijeenkom sten is 1971 een druk vergaderjaar geweest! De reden daarvan lag natuurlijk in de voorbereiding van het samengaan tussen Utrecht en Eindhoven. Daarvan heb ben ook deze centrale vergaderingen hun deel gehad, al hebben ze tot nu toe niet samen vergaderd. De eerste extra-bijeenkomst had in de zomer plaats, toen de bekende Commissie van 18 benoemd werd en maar dat gold alleen Utrecht want Eindhoven kende dit reeds - besloten werd om de vergadering uit te breiden tot drie vertegenwoordigers per ring. Als we die zomer- bijeenkomst niet meetellen, kwam de eigenlijke eerste ronde van het samengaan-beraad in oktober. Toen wer den de centrale vergaderingen gewijd aan de zojuist verschenen drie discussie-nota's, welke het resultaat waren van dit overleg in de Commissie Organisatie structuur, beter bekend als de Commissie van 18. Ook de extra-bijeenkomst van de centrale vergaderingen in december had de discussie-nota's als voornaamste punt op de agenda staan. Er was echter een verschil met de eerste ronde. Inmiddels waren immers de nota's besproken en toegelicht in alle ringen en kringen, die in het najaar gehouden werden. Daaruit resulteerde een rijke oogst van opmerkingen, aanmerkingen en sugges ties, die, nadat ze in handzame vorm gegroepeerd waren, aan de betreffende centrale vergadering werden voorgelegd. Dit samenvattend overzicht van het behan delde in de (k)ringbijeenkomsten vormde een leidraad door de veelheid van aspecten, die de discussienota's naar de aard van het onderwerp bieden. Natuurlijk was men niet aan deze leidraad gebonden, hetgeen bleek doordat er soms ook nog niet eerder genoemde punten werden aangesneden. Met een woordelijk verslag van de beide vergaderingen zouden verscheidene foliovellen dicht beschreven kunnen worden. Zo'n verslag moet men natuurlijk hier niet verwachten. Gebrek aan tijd en plaatsruimte leggen ons grote beperkingen op en wij geloven ook niet, dat een dergelijke uitputtende, althans meer uitgebreide verslag geving in ons blad zinvol zou zijn. Belangrijk is echter te weten waar we nu staan na de tweede ronde. Dan moet er allereerst op gewezen worden, dat ook in december geen concrete besluiten gevallen zijn, noch voor, noch tegen enig punt uit de discussienota's. Aan het begin van de vergaderingen hebben respectieve lijk de heer Mertens en de heer Verhage de te volgen werkwijze ter sprake gebracht. Hun voorstel was om geen besluiten te nemen of uitspraken te doen, waardoor een van beide centrale vergaderingen zich nu al op een bepaald punt zou vastleggen. Immers als dat zou gebeu ren, dan zou het werk van de Commissie van 18 zeer bemoeilijkt kunnen worden. Deze Commissie, gekozen uit en door de beide centrale vergaderingen, bestudeert de hele materie, zij moet zo nodig problemen van alle zijden

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 44