uit onze historie In de eerste plaats dan een verantwoording voor de naam „Terugblikker". Een ander pseudoniem, bijvoorbeeld zoiets als „Speurder" zou ook mogelijk zijn geweest, maar bij het woord speurder denkt men aan een Sherlock Holmes-achtige figuur die, gewapend met een enorm vergrootglas, zijn onderzoekingen tot in de kleinste details, combinerend en deducerend probeert af te ronden. Een Terugblikker is geen speurder. Hij is een wandelaar, die telkens weer het panorama dat achter hem ligt rustig beschouwt. Hij overziet het geheel en zo nu en dan toeft zijn blik iets langer bij een bepaald beeld. Het is niet zijn bedoeling de geringste finesses opzettelijk vast te houden, maar wel om met een verrijkte herinnering zijn weg te vervolgen. te hooi en te gras ruimer gezichtsveld 40 En zó zijn de artikelen die van 1967 t/m 1971 onder de titels „Terugblik" en later „Uit onze historie" in de Raiffeisenbode verschenen als met losse hand geschre ven, met als voornaamste doelstelling, daarin en daardoor het zeer eigen karakter van „onze" organisatie, het zeer eigen idealisme te belichten en vast te houden. Bijzonder veel systeem is daarin niet te zoeken of te vinden. Te hooi en te gras worden grepen gedaan in de geschiedenis van organisaties, plaatselijke banken, soms van mensen. Veel waardevols kan worden geput uit ter beschikking gestelde historische gegevens van allerlei aard en vorm en van velerlei afkomst zonder daarbij te willen vergeten de gesprekken met de „werkers van het eerste uur" of uit de beginperiode van de opbouw. Hopelijk niet ten onrechte vertrouwt Terugblikker erop dat men hem behulpzaam wil zijn door hem gegevens - in welke vorm dan ook - toe te zenden of door hem bij een eventueel bezoek ter plaatse gastvrijheid en inlichtingen te willen geven. (Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 030-328411 toestel 379 van de C.C.R.B. te Utrecht.) Dit kan alles van veel belang zijn omdat het nieuwe maandblad dat de plaats inneemt van „De Boerenleen bank" en van de „Raiffeisenbode" plaats wil inruimen voor een voortgezette artikelenreeks „Uit onze historie". Intussen is „onze" geschiedenis een veel ruimer begrip geworden ten gevolge van het - eindelijk - samengaan van beide Centrales. (Redactie: blijkbaar kan Terugblikker ook vooruit blikken!). Het panorama is wijder geworden en de beelden daarin veelzijdiger, muren zijn afgebroken en het geheel kan daardoor interessanter zijn. Terugblikker hoopt, ook in het vervolg het wezenlijk onderscheid - dat soms verborgen is achter zakelijke handelingen en nog zakelijker gevels - tussen „ons" en „anderen" te kunnen blijven benadrukken. In zijn oog zijn de mensen, de werkers, idealisten en pioniers, de sociaalvoelenden, christelijken, humanisten, geestelijken en leken, boeren, onderwijzers, notarissen, kortom allen uit alle rangen en standen, die „onze" banken hebben gegrondvest en hebben doen groeien; allen die - in de eerste plaats bewogen door naastenliefde - hun vrijwillige taak met zorgvuldigheid uitoefenden veel en veel belangrijker dan de zakelijke aspecten, die in gewichtige verslagen worden vastgelegd, hoe nodig ook deze rap porten kunnen zijn. Worden in de beschouwingen dan ook namen genoemd

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 42