installatie redactieraad nieuwe maandblad 34 Boven: dr. A. J. Verhage installeert de redactievergadering Onder: mr. J. R. Haverkamp leidt de eerste vergadering in Evenals dat bij de beide voorheen verschijnende organi satiebladen het geval was, functioneert thans ook voor het nieuwe maandblad een Redactieraad. Functie van dit college is om aan de voorbereiding van het blad actief mee te werken in de vorm van het schrijven van bijdragen of het doen van suggesties met betrekking tot de inhoud. De raad bestaat uit medewerkers uit alle sectoren van beide centrale banken. De raad fungeert als klankbord voor het maandblad en beziet op bijeenkomsten kritisch de inhoud van versche nen en in voorbereiding zijnde nummers. Alle zaken, welke inhoud en vorm betreffen komen in de vergaderingen van de raad aan de orde en de samenstelling - de helft is afkomstig uit Utrechtse kring en de helft uit Eindhovense kring - ervan staat er borg voor, dat de informatie voor de lezers inderdaad afkomstig is uit alle werkgebieden van de Centrale Banken. Op een bijeenkomst op woensdag 17 november werd te Utrecht de Redactieraad geïnstalleerd door de voorzitter van de Hoofddirectie dr. A. J. Verhage. Hij wees er in een

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 36