raadschelders neemt afscheid 29 „een lastige jongen" U bent een man, die ja tegen het leven heeft gezegd, een mens die kan luisteren naar zijn medemensen, een man die zich voelt aangesproken door de gemeenschap, aldus karakteriseerde de burgemeester van Amstelveen, Jhr. Beelaerts van Blok land, de scheidende directeur van de Raif- feisenbank Amstelveen, M. G. Raadschel ders. De burgemeester was de eerste van een lange rij sprekers, die op een ter gelegen heid van het afscheid van de heer Raad- schelders als directeur van de bank aan geboden receptie, de kwaliteiten belichtte van een man, die terecht een vooraan staande plaats inneemt in de plaatselijke gemeenschap. Woensdag 8 december jongstleden waren vele genodigden aanwezig. Behalve ge meentebestuurders en vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties, waarin de heer Raadschelders actief heeft gewerkt, hadden ook velen uit de organi satie van Raiffeisenbanken de gelegenheid aangegrepen om een hunner te huldigen. Naast vele boeiende cadeaus werd het hoogtepunt voor de heer Raadschelders ongetwijfeld gevormd door de gouden ere penning van Amstelveen, die hem door de burgemeester werd uitgereikt. Er zou ongetwijfeld een heel nummer ge wijd kunnen worden aan al datgene, wat de sprekers over de heer Raadschelders te berde hebben gebracht. Hij kwam over het voetlicht als een man, die zowel in zijn eigen organisatie als daarbuiten een be langrijke rol heeft gespeeld. Bejaarden zorg, voedselvoorziening in oorlogstijd, r.k. gezinsverzorging, kerkebouw en wo ningbouw, vele acties ten behoeve van bepaalde noden, alles had zijn volle aan dacht. Geen wonder dan ook, dat na het officiële gedeelte van de bijeenkomst nog vele tien tallen vrienden en relaties de hand drukten van de man, die zo'n hechte verbinding heeft gelegd tussen de bank en de ge meenschap. Ik sta misschien wel een beetje bekend als een lastige jongen, zo karakteriseerde de heer Raadschelders zichzelf in een dank woord. Hij wilde ermee zeggen, dat hij niet graag een eenmaal begonnen zaak loslaat. Hij zei op de bijeenkomst de aan wezigen niet te willen vermoeien met cij fers over de groei van de bank of met prognoses over de economische toestand. Boven: mevrouw Raadschelders kijkt lachend toe terwijl Jhr. P. A. S. Beelaerts van Blokland, burgemeester van Amstelveen, aan de heer Raadschelders de gouden medaille overhandigt. Onder: de „lastige jongen" aan het woord. „Jarenlang ben ik een sterk voor stander geweest van het samengaan. Het publiek zag het verschil niet; wij wel, en wij betreurden de aparte opstelling, de alleen maar ineffi ciënt en verwarrend werkte. Ik ben ervan overtuigd, dat de moei lijkheden aan deze fusie verbonden, zeer groot zijn en de oplossing er van wellicht jaren zal duren, maar de wil is er en de tijd eist het! Na de inwerkperiode zal blijken dat het een verstandig besluit is geweest." Hierna had de heer Raadschelders een persoonlijk dankwoord voor vele aanwe zigen, vrienden, relaties en medewerkers. Daaraan vooraf ging echter een hartgron dig „Dank u wel, Onze Lieve Heer voor het vele goede wat ik mocht ontvangen", waar mede volledig getekend is uit welke geest de heer Raadschelders zovele jaren aan de plaatselijke gemeenschap en aan het coöperatieve kredietwezen heeft geschon ken. Een uitzondering wilde hij maken voor de voorgenomen fusie tussen onze beide or ganisaties, waarover hij zei:

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 31