hand in hand 28 marketing en planning land ertoe over de cliënten rechtstreeks inspraak te geven in de assortimentssamenstelling („inspraakwinkel"). Daarbij is het de bedoeling dat de cliënten die tevergeefs naar een bepaald artikel zoeken hun wensen op een formulier kenbaar maken en dit formulier in een speciale bus deponeren. Het gevraagde artikel, mits niet onmoge lijk, komt binnen acht dagen op een van de „inspraak planken" te staan. Deze inspraakwinkels blijken goed aan te slaan bij de cliënten; de reacties waren veelvuldiger en enthousiaster dan men verwachtte. Wensen en behoeften van cliënten zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Reeds werd gesteld dat een verdergaande expansie kan worden bereikt, indien wij erin slagen tijdig in te spelen op deze veranderingen. Het woordje „tijdig" is in dit opzicht van groot belang. Hiervoor is een planmatige aanpak van de bedrijfsvoering onontbeerlijk. Vandaar dat de kop van dit artikel luidt: Marketing en Planning: cliënt-gericht bedrijfsbeleid". Met andere woorden cliënt-gericht bedrijfsbeleid veron derstelt een deugdelijke planning. Marketing en planning gaan dan ook hand in hand. Onder planning wordt in dit verband niet zo zeer verstaan het voorspellen van de toekomst, als wel het proberen om de toekomst enigszins naar onze hand te zetten. Plannen is het lijnen zetten voor een toekomst zoals men die zich wenst en het uitzetten van doeltreffen de wegen om ze te verwezenlijken. Marketing en planning zijn onmisbare beleidsinstrumenten ter realisering van voortdurende vernieuwing en dit laatste is iets waarmee iedereen in onze grote onderne ming voortdurend wordt geconfronteerd en daadwerkelijk Marktgericht denken is noodzakelijk. mee bezig is. Zonder vernieuwing staat het bedrijf immers stil, hetgeen in feite achteruitgang betekent. Marketing en planning zijn derhalve beleidsinstrumenten die ieder in zijn werk nodig heeft en zelf zal moeten hanteren. Tegelijkertijd is echter een vruchtbaar gebruik van deze instrumenten slechts mogelijk door intensieve samenwerking tussen de medewerkers op alle niveau's, zowel bij de Centrale Banken als bij de aangesloten banken, maar vooral ook tussen de aangesloten banken en de Centrale Banken onderling. De gecompliceerdheid van de materie brengt dit met zich mee!

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 30