rondblik in de landbouw Deze maandelijkse rubriek is bedoeld als een mengsel van een kroniek en een commentaar. Het hoofdonderwerp is het landbouwbeleid, een niet erg precies omlijnd begrip, dat als het ware de werkzaamheden op de boerderij en het tuinbouwbedrijf verbindt met de beslissingen van de nationale regering, de Europese Gemeenschap en andere internationale organisaties. Op dat ruime terrein zal in deze rubriek worden geprobeerd informatie te geven over actuele gebeurtenissen, zonderde pretentie volledig te zijn. Soms zal een onderwerp wat uitvoeriger worden belicht. Op bescheiden wijze zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om een gebeurtenis van eigen commentaar te voorzien. landbouw in de tweede kamer belastingen 23 drs. m. I. de heer De dagen dat in de Tweede Kamer de melkprijs werd vastgesteld, liggen ver achter ons. De behandeling van de landbouwbegroting is geen erg spannende aangele genheid en ditmaal was het duidelijk de minister, die het veld beheerste. Minister Lardinois moest uiteraard zijn begroting plaatsen in het algemeen beleid dat nu eenmaal door bezuinigin gen is gekenmerkt. Hij kon er echter op wijzen, dat de landbouw er in vergelijking met andere delen van over heidszorg niet steeds bekaaid is afgekomen. Een voor beeld daarvan is de post voor de exportbevordering, die op de begroting van Economische Zaken voor 1972 is verlaagd, maar die op de landbouwbegroting gelijk is gebleven. De minister stelde de Kamer gerust over de aanwezigheid van geldmiddelen voor het structuurbeleid: zowel voor de ruilverkaveling, het experiment met de Grondbank, als voor de subsidies voor ontwikkelingen op de bedrijven uit het O. en S. -fonds. De minister kreeg enige kritiek van de oppositie over de uitbreiding van het werkterrein van zijn departement, n.l. op het gebied van natuurbescherming en de veterinaire controle. Sommige zien de minister van Landbouw uitsluitend als een verdediger van de belangen van de producent en kunnen zich niet voorstellen dat hij ook een goed verdediger zou kunnen zijn van meer algemene belangen. Het is wellicht nuttig dan nog eens terug te denken aan de tijd dat het departement ook het woord „voedselvoor ziening" in de naam voerde; niemand twijfelde aan het algemene karakter van dat belang. De prijsbeheersing die in die tijd nodig was, werd niet als een producentenbe- lang op korte termijn gezien. Nu zijn andere prioriteiten aan de orde, zoals milieubescherming en bescherming tegen schadelijke kunststoffen in het voedsel. Daar moet de minister van Landbouw zich eveneens voor inzetten, ook al zal op korte termijn een producentenbelang in de knel kunnen komen. „Op korte termijn", want op lange termijn heeft ook de agrarische sector er voordeel van, als er niet wordt ingegaan tegen de belangen van de gemeenschap. De minister van Financiën is voor de land- en tuinbouw niet alleen belangrijk in verband met de gelden die nodig zijn voor het landbouwbeleid, maar evenzeer voor de manier van belastingheffing. Over een aantal wijzigingen in de belastingheffing, van belang voor de agrarische sector, is in de Tweede Kamer een beslissing genomen. Het voorstel van het kabinet-Biesheuvel om de z.g. zelfstandigenaftrek te verruimen is door de Tweede Kamer aanvaard. Ook is aangenomen het voorstel om het B.T.W.-tarief over de vervoerskosten naar veilingen te verlagen; het zal worden overgebracht van het normale tarief van 14% naar het verlaagde tarief van 4%. Dit betekent dat de vervoerskosten per keer lager kunnen worden, het geen bijvoorbeeld de concentratie van de veilingen bevordert, omdat bij concentratie immers de vervoersaf- standen groter worden en de toename van de vervoers-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 25